ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wormy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wormy*, -wormy-

wormy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wormy (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยตัวหนอน
wormy (adj.) ซึ่งเหมือนตัวหนอน See also: ซึ่งคล้ายหนอน Syn. vermiform
English-Thai: HOPE Dictionary
wormy(เวิร์ม'มี) adj. ประกอบด้วยหนอน,มีหนอนหรือพยาธิมากมาย,ถูกหนอนกิน,คล้ายหนอน,ต่ำช้า,เลวทราม, See also: worminess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wormy(adj) มีหนอน,มีพยาธิ,มีไส้เดือน,ถูกหนอนกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า,
I used to get served by this tall, broad guy, with, like, a wormy face.คนขายของคุณรูปร่างสูง หนา ที่ ดู หน้าอบอุ่น
Faster, you worthless, wormy sons of sorry excuses... for shark bait weevils!ให้ไวๆ เจ้าพวกไร้ค่า เจ้าพวกตัวหนอน จะได้เป็นเหยื่อฉลาม
But the others... Oh, their gross, wormy bellies are swollen.แต่ตัวอื่น ขั้นต้นของพวกมัน
Oh, these wormy little twits.โอ้เหล่านี้โง่เล็ก ๆ น้อย ๆ มีหนอน
Come here, you little wormy-worm.มานี่, เจ้าหนอนอุ่นๆ.
They're mean,nasty little suckers -- rotted teeth,wormy skin,the works.พวกมันเป็นไอ้ตัวร้ายโสโครก ฟันเน่า ผิวเป็นหนอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wormy
Back to top