ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incommunicable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incommunicable*, -incommunicable-

incommunicable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incommunicable (adj.) ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่น Syn. inexpressible, unutterable Ops. communicable, expressible
English-Thai: HOPE Dictionary
incommunicable(อินคะมิว' นะคะเบิล) adj. ติดต่อกันไม่ได้, ถ่ายทอดออกเป็นคำพูดไม่ได้, ไม่ชอบพูดจา., See also: incommunicability, incommunicableness n. incommunicably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
incommunicable(adj) ติดต่อกันไม่ได้,สื่อสารกันไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incommunicable
Back to top