ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncostly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncostly*, -uncostly-

uncostly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncostly (adj.) (ราคา) ย่อมเยา See also: (ราคา) ถูก Syn. cheap, reasonable Ops. expensive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncostly
Back to top