ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indulgent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indulgent*, -indulgent-

indulgent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indulgent (adj.) ซึ่งยอมผ่อนผัน See also: ซึ่งยอมทำตามความประสงค์ Syn. kind, permissive Ops. strict
English-Thai: HOPE Dictionary
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined
English-Thai: Nontri Dictionary
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่อนผัน (v.) indulgent See also: allow, permit Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be so indulgent to her, momอย่าโอนอ่อนอ่อนผ่อนตามเธอมากนักนะแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Alone I will feed on... indulgent swindlers...ผมจะจัดการกับพวกนักต้มตุ๋นด้วยตัวของผมเอง
Everyone in the family blames him for causing trouble all the time, and for being indulgent and unrestrained.ครอบครัวของฉันบอกว่า เขาชอบสร้างปัญหาอยู่เสมอ แล้วเขาก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย
The former teacher, a lady, was too indulgent.อดีตครูหญิงเป็นคนใจเย็นเกินไป
Suddenly I'd be less depressed than if I just sat around being a little bit self-indulgent, letting my misery eat away at me until I'd become an emotional wreck and creatively completely moribund.ทันใดนั้นฉันก็ไม่ต้องสิ้นหวัง มีหวังมากว่านั่งอยู่เฉยๆ แล้วฉันก็ทำตามที่ฉันตั้งความหวัง แล้วปล่อยให้ความทุกข์มันจางหายไป ฉันกลายเป็นคนอารมณ์บูด \b ความคิดริเริ่มไม่มี
And now, like all self-indulgent, Vaguely adolescent musicians,และตอนนี้ เหมือนนักดนตรีหนุ่มที่หลงระเริง
It's for weak, indulgent...มันกินเวลา ทำให้เราปล่อยตัว...
It's a self-indulgent, adolescent mess.มันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ความยุ่งเหยิงในช่วงชีวิตวัยรุ่น
indulgently sober ♪# indulgently sober #
Mr. Brooks was kind enough not to question your absence, but I am not feeling so indulgent.คุณบรู้คมีค่ามากพอ ที่จะถามว่าทำไมคุณถึงไม่มาอยู่คุยด้วย แต่ฉันไม่รู้สึก ถึงความตามใจ
It sounds appealingly indulgent.ฟังดูแล้วน่าไปดื่มด่ำมาก
'And I was sick of carrying around the self-indulgent negativity that was so much the malaise of my generation, my sex and my class.'ฉันรู้สึกรังเกียจที่ต้องใช้ชีวิตแบกรับมัน การปฏิเสธเสียงเรียกร้องในใจของตัวเอง นั้นเป็นมากกว่าอาการมะเร็งเรื้อรัง ในยุคของฉัน,เพศ และชนชั้น
You're self-indulgent. You're corrupt.คุณเป็นพวกปล่อยตัวปล่อยใจ คุณติดสินบน

indulgent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned

indulgent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
放恣;放肆[ほうし, houshi] (adj-na) licentious; self-indulgent
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently
縦;恣;擅[ほしいまま, hoshiimama] (adj-na) (uk) selfish; self-indulgent; arbitrary
遊蕩[ゆうとう, yuutou] (n,vs) self-indulgent pleasure
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation

indulgent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
ผ่อนผัน[adj.] (phǿnphan) EN: indulgent FR: mitigé
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
โปรดสัตว์[v.] (prōtsat) EN: show clemency towards animals ; be compassionate towards all beings FR: être indulgent envers les animaux
ปล่อยตัวปล่อยใจ[v.] (plǿitūaplǿi) EN: be unrestrained ; be self-indulgent FR:
ตามใจตัวเอง[X] (tāmjai tūa-) EN: self-indulgent ; headstrong FR:

indulgent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genießerisch {adj}self-indulgent
maßlos (beim Essen) {adj}self-indulgent (in eating)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indulgent
Back to top