ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inadvertency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inadvertency*, -inadvertency-

inadvertency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inadvertency (n.) การขาดความเอาใจใส่ See also: ความไม่สนใจ, ความประมาท Syn. carelessness, inattention Ops. attention, care

inadvertency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unachtsamkeit {f}inadvertency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inadvertency
Back to top