ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inconceivability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inconceivability*, -inconceivability-

inconceivability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inconceivability (n.) ความเป็นไปไม่ได้ See also: สิ่งที่ไม่น่าเชื่อ, สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, ความเหลือเชื่อ Ops. possibility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inconceivability
Back to top