ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

implicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *implicate*, -implicate-

implicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
implicate (vt.) เกี่ยวพันกับ See also: พาดพิง, เกี่ยวข้อง, โยงใยถึง Syn. associate, connect, involve
implicate in (phrv.) ทำให้เข้ามาพัวพัน See also: มีส่วนร่วม, เข้ามามีส่วนร่วม
implicated (adj.) ที่เกี่ยวข้อง See also: ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง Syn. concerned
English-Thai: HOPE Dictionary
implicate(อิม' พละเคท) vt. ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, Syn. involve)
English-Thai: Nontri Dictionary
implicate(vt) เกี่ยวพัน,ติดร่างแห,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
implicate๑. ทำให้นุงนัง๒. ขอบพับ [ใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซัดทอด (v.) implicate See also: blame on the other, impeach, accuse Syn. อ้างถึง, พาดพิงถึง
พาดพิงถึง (v.) implicate See also: involve Syn. อ้างอิงถึง, กล่าวถึง, พูดถึง, เอ่ยถึง
อ้างอิงถึง (v.) implicate See also: involve Syn. กล่าวถึง, พูดถึง, เอ่ยถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why would a cop leak sensitive information the would not only implicate one of his own, but make every citizen in the county afraid to get pulled over?โดยการตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ........
I won't implicate you and Howard.ฉันไม่.. อ้างนายกับลุงโฮเวิร์ดหรอก
There's not one shot to implicate him.ไม่มีตรงไหนเลยที่จะเอาเขาเข้ามาเกี่ยว
To provide any actionable evidence To implicate massive dynamic or william bellหาหลักฐานฟ้องร้องเอาผิด
Might have to implicate you.อาจจะเกี่ยวพันกับคุณ
The last thing we need is the authorities to implicate serena ?เราไม่อยากเอาเซรีนามาเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้
You implicate me, you implicate yourself and you're too in love with your own genius for that.คุณสมรู้ร่วมคิดกับผม คุณสมรู้ร่วมคิดกับตัวเอง และคุณกำลังหลงรักตัวเองกับความอัจฉริยะของตัวคุณเอง
I can't implicate anyone.ฉันไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้
And with Amir, their intended patsy dead, we think they were trying to implicate his cousin Jamal as the bomber.และเพราะอาเมียร์ที่เขาหมายมั่นปั้นมือไว้ ว่าจะให้เป็นแพะรับตายไป พวกเราเลยคิดว่า พวกนั้นจะต้องพยายามใส่ความจามาล ลูกพี่ลูกน้องของอาเมียร์ว่าเป็นคนวางระเบิดแน่
I mean, the money that was deposited into Amir's account to implicate him, we tracked it back to Afghanistan.เงินที่โอนเข้าบัญชีอาเมียร์ เพื่อซัดทอดเขานั้น เราก็ตามรอยจนเจอว่ามาจากอัฟกานิสถาน
Bree seems to think your wife planted it there, hoping to implicate some of her friends in your shooting.บรีคงคิดว่าเมียคุณเป็นคนเอามันไปทิ้งไว้ที่นั่น ทำเป็นว่าเพื่อนเธอคนใดคนหนึ่งเป็นคนยิง
To implicate Felicia, we'd need some evidence that she was actively trying to kill Paul.การที่จะกล่าวหาเฟลิเชีย เราต้องการหลักฐาน ว่าเธอพยายามจะฆ่าพอล

implicate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, 搆] implicate; reach to
[lèi, ㄌㄟˋ, 累] implicate; tired
[gǔ, ㄍㄨˇ, 罟] implicate; net for birds or fish
牵扯[qiān chě, ㄑㄧㄢ ㄔㄜˇ, 牵扯 / 牽扯] involve; implicate
牵涉[qiān shè, ㄑㄧㄢ ㄕㄜˋ, 牵涉 / 牽涉] involve; implicated

implicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
包含[ほうがん, hougan] (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P)

implicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พาดพิง[v.] (phātphing) EN: implicate ; involve ; allude (to) ; impugn FR: impliquer ; entraîner
ซักทอด[v.] (sakthøt) EN: implicate FR:
ซัดทอด[v.] (satthøt) EN: implicate ; blame on the other ; impeach ; accuse FR: rejeter la responsabilité sur
ทำให้พัวพัน[v. exp.] (thamhai phū) EN: implicate ; involve FR: impliquer ; mettre en cause
พันพัว[v.] (phanphūa) EN: involve ; be implicated FR: être impliqué
พันพัว[adj.] (phanphūa) EN: involved ; implicated FR: impliqué
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า implicate
Back to top