ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impermissible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impermissible*, -impermissible-

impermissible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impermissible (adj.) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ Syn. prohibited Ops. permissible, permitted
English-Thai: HOPE Dictionary
impermissible(อิมเพอมิส' ซะเบิล) adj. ไม่อนุญาต, ไม่ยอม., See also: impermissibility n.

impermissible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不兴[bù xīng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥ, 不兴 / 不興] out of fashion; outmoded; impermissible; can't

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impermissible
Back to top