ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immortality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immortality*, -immortality-

immortality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immortality (n.) ความเป็นอมตะ See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย Syn. deathlessness, perpetuity Ops. mortality
English-Thai: HOPE Dictionary
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ
English-Thai: Nontri Dictionary
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immortalityอมตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But Winifred's curse of immortality kept me alive.แต่เป็นเพราะคำสาบแช่งของวินนี่เฟรด มันจึงทำให้ฉันเป็นอมตะ
The immortality of Jesus.ความ เป็นเทพขององค์เยซู
Does seem to put immortality a bit out of reach.ถ้างั้นชีวิตอมตะก็ดูเหมือน ไกลเกินเอื้อม
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า
They all think they have a chance at immortality even though all the evidence is against it.ทุกคนคิดว่าตัวเองมีโอกาสจะเป็นอมตะ
But when a child dies, it's immortality that a parent loses.แต่ว่าพอเด็กตาย มันคือความอมตะที่พ่อแม่เสียไป
Apparently, immortality is the one thingเห็นชัดว่า ความตายเป็นสิ่งเดียว
Sadly for Qetsiyah, Silas wanted to give immortality to another woman.น่าเศร้าสำหรับเคทสิยาห์ ที่ไซลัสต้องการ ให้ความเป็นอมตะแก่หญิงอื่น
"The doctrine of the immortality of the soul has more threat than comfort.""ความเชื่อทีว่าจิตวิญญาณไม่มีวันตาย ส่งผลร้ายมากกว่าผลดี"
Made an immortality spell,ได้สร้างเวทมนตร์อมตะขึ้น
Silas finds a way to reverse the immortality spell,ไซลัสหาวิธีที่จะย้อนกลับเวทมนตร์อมตะ
Perhaps you could wager Eternal Youth and Immortality drug.บางทีคุณอาจจะอยากวางยาอายุวัฒนะตัวหใม่ไหม

immortality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
不朽[bù xiǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 不朽] immortal; immortality
长生不死[cháng shēng bù sǐ, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄙˇ, 长生不死 / 長生不死] immortality
长生不老[cháng shēng bù lǎo, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ, 长生不老 / 長生不老] immortality

immortality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P)
不死身[ふじみ, fujimi] (adj-na,n) invulnerability; immortality; insensibility to pain; (P)
千古不磨[せんこふま, senkofuma] (n) permanence; immortality; eternity
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P)
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P)
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods)

immortality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมฤต[n.] (amarit ; am) EN: divine nectar ; ambrosia ; elixir of immortality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immortality
Back to top