ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immanent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immanent*, -immanent-

immanent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immanent (adj.) ซึ่งอยู่ภายใน (คำทางการ) See also: ดำรงอยู่ภายใน, ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง Syn. deep-seated, inherent, intrinsic, native
English-Thai: HOPE Dictionary
immanent(อิม'มะเนินทฺ) adj. อยู่ภายใน,ดำรงอยู่ภายใน,ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง,อยู่ภายในจิต, See also: immanence,immanency n., Syn. inherent
English-Thai: Nontri Dictionary
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

immanent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内在的[ないざいてき, naizaiteki] (adj-na) immanent; internal; intrinsic

immanent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
immanent {adv}immanently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immanent
Back to top