ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deep-seated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deep-seated*, -deep-seated-

deep-seated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deep-seated (adj.) หยั่งรากลึก See also: ฝังลึก, ยากจะเปลี่ยนแปลง, ฝังใจ Syn. deep-rooted, ingrained
English-Thai: HOPE Dictionary
deep-seatedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต,ฝังลึก,เป็นมานาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deep-seated; hypogene; plutonic-ระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just rattling a little tin cup to the entire world. Yeah, there's no deep-seated issues there.แค่แสนยานุภาพถ้วยดีบุกเล็กๆ เพื่อคนทั้งโลก
You can cling to six decades of deep-seated homophobia or just give it up, and get a complete bailout of your bank's ridiculous incompetence.คุณจะยึดโรคกลัวเกย์ หยั่งรากลึก อีก 60 ปี หรือแค่ยอมซะ แล้วโดดออกมา
Girls like her don't approach guys like me unless they have deep-seated self-esteem issues and a serious drinking problem.สาวๆอย่างเธอ ไม่เข้าหาคนอย่างผม นอกจากพวกเธอ มีปัญหาเรื่องการดื่ม
Our unsubs are killing surrogates who represent those responsible for deep-seated wounds.ผู้ต้องสงสัยของเรากำลังฆ่าตัวแทน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบเหล่านั้น
Narcissism masking deep-seated insecurity.หลงตัวเองฝังลึกจากความรู้สึกไม่มั่นคง
This focus on reproductive organs could also indicate a deep-seated sense of self-loathing.การพุ่งเป้าไปที่อวัยวะสืบพันธุ์ อาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกลึกๆ ที่เกลียดตัวเอง
This type of anger stems from a deep-seated hatred of women.ความโกรธประเภทนี้ ต้องมาจากการเกลียดผู้หญิงสุดขั้ว
Like its sister disorder, maternal desire, it stems from a deep-seated need to fill an emotional void left by the loss of a child.เหมือนความอยากเป็นพี่สาวหรืออยากเป็นแม่ มันเกิดจากความต้องการลึกๆ เพื่อจะเติมเต็มความรู้สึกที่ว่างเปล่า ที่ต้องสูญเสียลูกไป
Deep-seated problems for which you should seek professional help.แล้วผมสัญญา ว่าจะไม่รบกวนคุณอีก ถ้าคุณต้องการเช่นนั้น

deep-seated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根強い[ねづよい, neduyoi] (adj-i) firmly rooted; deep-seated; (P)

deep-seated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้ากระดูกดำ[adj.] (khaokradūkd) EN: deep-seated ; deep-rooted ; engrained FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deep-seated
Back to top