ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-illusory-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น illusory, *illusory*,

-illusory- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems you are going to have to give up those types of illusory dreams.ไอ้ความคิดไร้สาระแบบนั้นน่ะ เลิกคิดไปได้เลย
Everything is illusory plausibilityจากนั้นกลับออกไปแบบสบายตัว
You are experiencing something called illusory correlation.แต่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย

-illusory- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错觉结合[cuò jué jié hé, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 错觉结合 / 錯覺結合] illusory conjunction
错觉结合的词[cuò jué jié hé de cí, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄘˊ, 错觉结合的词 / 錯覺結合的詞] illusory word
错误的结合[cuò wù de jié hé, ㄘㄨㄛˋ ˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 错误的结合 / 錯誤的結合] illusory conjunction

-illusory- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive FR: illusoire ; trompeur
สหสัมพันธ์ลวง[n. exp.] (sahasamphan) EN: illusory correlation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -illusory-
Back to top