ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lesbien

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lesbien*, -lesbien-

lesbien ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lesbien (n.) คนรักร่วมเพศ See also: พวกรักร่วมเพศ Syn. gay, queer Ops. heterosexual

lesbien ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่รักเล็สเบียน[n. exp.] (khūrak letb) EN: FR: couple de lesbiennes [m]
เลสเบี้ยน = เล็สเบียน[n.] (letbīen = l) EN: lesbian FR: lesbienne [f] ; gouine [f] (fam., péj.)
ทอม[n.] (thøm) EN: tomboy ; lesbian ; butch (vulg.) FR: garçon manqué [m] ; lesbienne [f] ; gouine [f] (péj.)
ทอมดี้[n.] (thømdī) EN: lesbian FR: lesbienne [f] ; gouine [f] (vulg.)
หญิงรักหญิง[n. exp.] (ying rak yi) EN: lesbian FR: lesbienne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lesbien
Back to top