ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deference

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deference*, -deference-

deference ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deference (n.) การเชื่อฟัง See also: การยอมคล้อยตาม Syn. submission, yielding
deference (n.) การแสดงความเคารพนับถือ Syn. respect, homage
English-Thai: Nontri Dictionary
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคล้อยตาม (n.) deference See also: conformance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will heed it with the same deference you would me.เธอจะต้องสังเกตุมัน เหมือนกับที่เธอสังเกตฉัน
All deference to the Man Who Wouldn't Be King, but it's rigged.ว่าไง วิโดว์ ไม่ล่ะ คำถามนี้ไม่อยากรู้คำตอบ
Maybe if you came at him with deference.บางทีถ้าเธอเข้าหาเขาด้วยวิธีที่ต่างออกไป
But they treat the body on the gurney with great deference.เพื่อนร่วมรบ นั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดในตอนแรก
Oh, please, no need for such deference.ได้โปรด ไม่ต้องเรียกกันขนาดนั้นหรอก
Citadels deference's are been scanned with android no, wait...ซีตาเดลกำลังตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ ข้าจะอัพโหลดโคเด็กซ์

deference ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
敬服[jìng fú, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 敬服] deference; esteem; to admire

deference ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
免じて[めんじて, menjite] (exp) in deference to
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference
遅延処理[ちえんしょり, chienshori] (n) {comp} deference
Japanese-English: COMDICT Dictionary
遅延処理[ちえんしょり, chienshori] deference

deference ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปจายน-[pref.] (apajāyana-) EN: deference FR: déférence [f]
อปจายนธรรม[n.] (apajāyanath) EN: respect ; deference FR: respect [m] ; déférence [f]
การนอบน้อม[n.] (kān nøpnøm) EN: deference FR: déférence [f]
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering FR: offrande [f]
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
นอบ[v.] (nøp) EN: bow ; bow down ; show deference ; show respect FR: s'incliner ; se prosterner
สัมมาคารวะ[n. exp.] (sammā khāra) EN: respect ; esteem ; regard ; deference FR: civilité [f] ; déférence [f] ; respect [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deference
Back to top