ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

higher-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *higher-up*, -higher-up-

higher-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
higher-up (n.) บุคคลที่มีตำแหน่งสูงในหน่วยงานหรือองค์กร (คำไม่เป็นทางการ) See also: หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา Syn. chief, senior, superior Ops. inferior, subordinate, underling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll hear from the higher-ups soon.ได้ยินว่าจะย้ายไปชั้นบนเร็วๆนี้
Please, chief. You've gotta talk to your higher-ups.ได้โปรดเถอะค่ะสารวัตร ช่วยคุยกับเบื้องบนให้ที
I got to give a briefing to a bunch of higher-ups.ฉันต้องไปรายงาน อะไรให้พวกนายๆนิดหน่อย
Our relationship to the higher-ups--ความสัมพันธ์ของเราให้กับผู้บังคับบัญชารู้
That aside, could you give me some intel regarding SEELE, our higher-ups?ฉันจะมั่นใจกว่านี้ถ้านายมีข้อมูลระดับสูงของพวกเซเล่มาให้ฉัน
She's the daughter of a Lucian Alliance warlord named Massin, one of the higher-ups.เธอเป็นลูกสาวของผู้นำพันธมิตรลูเชี่ยน ชื่อว่า แมสซิน เป็นหนึ่งในระดับบน
Hopefully eliminating some of their higher-ups, and you managed to rescue Agent Shaw.หวังว่าเราได้กำจัดพวกหัวหน้าไปแล้ว และคุณได้ช่วยเหลือ สายลับชอว์
Like the higher-ups are watching and waiting for me to screw up.เหมือนกำลงถูกใครบางคน/nกำลังจับตามอง และกำลังรอให้ผมทำพลาด
So check it out, looks like the boss told the higher-ups that we were gonna get Odin on this one and that we left him with his dick in his hand when the bust fell through.ฟังนี่ก่อนนะ ดูเหมือนเจ้านายเราบอกเบื้องบน ว่าเราเกือบจะได้ตัวโอดินอยู่แล้ว
If you talk to my dad, I'm gonna tell your higher-ups about that training disc.ถ้าคุณบอกพ่อผม ผมจะแจ้งเจ้านายคุณเรื่องซีดีนั่น

higher-up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お偉いさん[おえらいさん, oeraisan] (n) (col) (See お偉方,偉いさん) big shot; higher-ups
偉いさん[えらいさん, eraisan] (n) (col) (See お偉いさん,お偉方) big shot; higher-ups
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า higher-up
Back to top