ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hector*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hector, -hector-

*hector* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hector (vt.) ข่มขู่ See also: พูดพาลใส่ Syn. bluster
English-Thai: HOPE Dictionary
hector(เฮค 'เทอะ) n. คนที่ชอบขู่ขวัญคนอื่น,คนขี้รังแก. vt. ขู่ขวัญ,รังแก
English-Thai: Nontri Dictionary
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your boyfriend. Hector. He's a musician, so he travels around a lot, different places.เฮ็คเตอร์ เขาเป็นนักดนตรี เลยได้เดินทางเยอะ ไปซะทั่วเลย
If I know Hector, the only thing virgin round here is the olive oil.ถ้าผมรู้จักเฮคเตอร์ มีสิ่งบริสุทธิ์อย่างเดียวแถวๆนี้ก็คือน้ำมันมะกอก
I'm Rob. Hector works underneath me, but not in the biblical sense.ผมชื่อร็อบ เฮคเตอร์ทำงานใต้บังคับผม แต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะ
I know something that helps, Hector. Imagine everybody naked.แม่มีคำแนะนำแน่ะ เฮคเตอร์ คิดซะว่าทุกคนแก้ผ้าสิ
Yeah, it's okay, Hector. You go ahead.ช่างฉันเถอะค่ะ เฮคเตอร์ คุณไปก่อนเถอะ
Hector told you. Hector told you.เฮกเตอร์บอกคุณเหรอ อย่างงั้นเหรอ
Yeah, well, Hector says that if something goes wrong in there, that you could serve your full sentence.เฮกเตอร์บอกว่า ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาด ถ้าเค้าไม่ยอมลดโทษให้คุณ
I know Hector; I know men.ผู้ชายกับผู้หญิงเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอก
Uh... Bert Aframian and his son, Hector. Scored two cards out of the deal.เออ Bert Aftamian กับลูกชาย Hector การ์ดสองใบน่ะ
Are you having the Hector Avila and Maricruz Delgado wedding today?ที่นั่นกำลังจะมีงานแต่งงานของ เฮคเตอร์ อวิลา กับ มาริครูซ เดลกาโด วันนี้ ไหมครับ?
You don't want her to marry Hector,do you? Do you?เธอคงไม่อยากให้เค้าแต่งงานกับเฮคเตอร์ใช่ไหม?
Yeah,well hector says that you can serve your full sentence.ก็เฮคเตอร์บอกว่า คุณต้องรับโทษในคุก

*hector* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃克托[Āi kè tuō, ㄞ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, 埃克托] Hector (name)

*hector* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband

*hector* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮกเตอร์ = เฮคเตอร์[n. prop.] (Hēktoē ) EN: Hector FR: Hector
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkha) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; oppress FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner

*hector* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori)
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hector*
Back to top