ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-heartily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heartily, *heartily*,

-heartily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am heartily ashamed of myself, Lizzy.พ่อรู้สึกละอายแก่ใจเหลือเกินลิซซี่
So I heartily give my consent.ดังนั้น พ่ออนุญาตอย่างเต็มใจ
You have borne false witness against your neighbor, you have played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed!"เธอเป็นพยานเท็จให้ร้ายแก่เพื่อนบ้าน เธอไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของเขาเลย และเธอควรจะละอายแก่ใจอย่างยิ่ง!"
"andrew is heartily endorsed by teachers, firemen,"แอนดริวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จากครู, นักดับเพลิง

-heartily- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking)
厚く礼を述べる[あつくれいをのべる, atsukureiwonoberu] (exp,v1) to thank (a person) heartily
笑いこける;笑い転ける;笑い倒ける[わらいこける, waraikokeru] (v1,vi) (See 笑い転げる) to laugh heartily

-heartily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินจุ[v. exp.] (kin ju) EN: eat a lot ; eat heartily FR: manger à satiété ; être repu ; manger beaucoup ; manger copieusement ; bien manger ; se caler l'estomac ; caler (fig. - fam.)
ต้อนรับขับสู้[v.] (tønrapkhaps) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly FR: recevoir chaleureusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -heartily-
Back to top