ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hatching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hatching*, -hatching-

hatching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hatching (n.) การอบ See also: การบ่ม, การฟักไข่, การกกไข่ Syn. breeding
English-Thai: HOPE Dictionary
hatchingn. เส้นแรเงา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hatchingการแรเส้นเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฟัก (n.) hatching See also: incubation, brooding Syn. การฟักไข่
การฟักไข่ (n.) hatching out See also: incubation, brooding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was the hatching out of the shell of my ignoranceมันเป็นการฟักตัวความไม่รู้ของฉัน
One month ago we were hatching out of our shells, now we run.พวกเราออกจากไข่กันหมด ตอนนี้เราวิ่งกันแล้ว
The eggs should be hatching soon.ไข่น่าจะฟักตัวในไม่ช้า
Hmm. Hatching schemes is not really my wheelhouse.เรื่องการวางแผนมันไม่เข้ามาตรฐานของฉันเท่าไหร่นะ
They must be in that jail gathering intelligence, hatching a plot to use their awesomeness to defeat the weapon!พวกเขาอยู่ในคุกเพื่อรวบรวม ความคิดที่จะวางแผน แผนของพวกเขาที่จะใช้ จะต้องทำลายศาสตราวุธได้แน่
He's hatching a new plan.กำลังฟักแผนไข่อันใหม่
Hatching these eggs is a big responsibility my brother Cody, he just doesn't understand that.ฟักไข่พวกนี้ เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ น้องผม โคดี เขาไม่เข้าใจว่า
So something was on top of these eggs that prevented them from hatching.แล้วก็มีอะไรบางอย่าง อยู่บนไข่พวกนี้ด้วย ที่ทำให้ไข่พวกนี้ ไม่ได้ฟักเป็นตัว
Dad, the peacocks are hatching!พ่อ พ่อนกยูงเป็นฟัก!

hatching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白茅[bái máo, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ, 白茅] cogon grass (Imperata cylindrica), used as thatching material in China and Indonesia
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 斑马线 / 斑馬線] hatching; zebra stripes

hatching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハッチング[, hacchingu] (n) {comp} hatching
人工孵化;人工ふ化[じんこうふか, jinkoufuka] (n) artificial incubation; artificial hatching
孵化;ふ化[ふか, fuka] (n,vs) incubation; hatching
文士の卵[ぶんしのたまご, bunshinotamago] (n) hatching writer
陰影;陰翳[いんえい, in'ei] (n) (1) shadow; gloom; (2) shading; hatch; hatching
ケカアミ[, kekaami] (n) crosshatching
桧皮葺;桧皮葺き;桧皮ぶき;檜皮葺き;檜皮葺[ひわだぶき, hiwadabuki] (n) cypress bark roof; hinoki bark thatching
茅;萱(oK)[かや, kaya] (n) hay; various gramineous grasses (e.g. eularies); plants used for thatching
茅葺き;かや葺;茅ぶき;茅葺;萱ぶき(oK);萱葺(oK)[かやぶき, kayabuki] (n,adj-no) thatch roof; thatching a roof with grass
草葺き;草ぶき;草葺(io)[くさぶき, kusabuki] (n) (See かやぶき,藁葺) thatching; thatch; thatched roof

hatching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟักตัว[v.] (faktūa) EN: be coming on ; be hatching ; be developing ; be growing ; incubate FR:
ไข่ฟัก[n. exp.] (khai fak) EN: hatching egg FR:
ตับจาก[n. exp.] (tap jāk) EN: piece of a tap thatching ; strips of nipa leaves FR:

hatching ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schraffurhilfskontur {f}frame for hatching
Brutei {n}hatching egg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hatching
Back to top