ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hatching-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hatching, *hatching*,

-hatching- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was the hatching out of the shell of my ignoranceมันเป็นการฟักตัวความไม่รู้ของฉัน
One month ago we were hatching out of our shells, now we run.พวกเราออกจากไข่กันหมด ตอนนี้เราวิ่งกันแล้ว
The eggs should be hatching soon.ไข่น่าจะฟักตัวในไม่ช้า
Hmm. Hatching schemes is not really my wheelhouse.เรื่องการวางแผนมันไม่เข้ามาตรฐานของฉันเท่าไหร่นะ
They must be in that jail gathering intelligence, hatching a plot to use their awesomeness to defeat the weapon!พวกเขาอยู่ในคุกเพื่อรวบรวม ความคิดที่จะวางแผน แผนของพวกเขาที่จะใช้ จะต้องทำลายศาสตราวุธได้แน่
He's hatching a new plan.กำลังฟักแผนไข่อันใหม่

-hatching- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハッチング[, hacchingu] (n) {comp} hatching
人工孵化;人工ふ化[じんこうふか, jinkoufuka] (n) artificial incubation; artificial hatching
孵化;ふ化[ふか, fuka] (n,vs) incubation; hatching
文士の卵[ぶんしのたまご, bunshinotamago] (n) hatching writer
陰影;陰翳[いんえい, in'ei] (n) (1) shadow; gloom; (2) shading; hatch; hatching

-hatching- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟักตัว[v.] (faktūa) EN: be coming on ; be hatching ; be developing ; be growing ; incubate FR:
ไข่ฟัก[n. exp.] (khai fak) EN: hatching egg FR:

-hatching- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schraffurhilfskontur {f}frame for hatching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hatching-
Back to top