ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hassle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hassle*, -hassle-

hassle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hassle (n.) การทะเลาะ See also: การโต้เถียง
hassle (n.) ความยุ่งยาก See also: ปัญหา Syn. aggravation, annoyance, irritation Ops. pacifier
hassle (vi.) ทะเลาะ
hassle (vt.) รบกวน See also: ก่อกวน
English-Thai: HOPE Dictionary
hassle(แฮส'เซิล) vi.,n. (การ) โต้เถียง,ทะเละ,วิวาท,รบกวน, Syn. quarrel,squabble,irritate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why did that bitch die to hassle me like this?ทำไมต้องมาตายตอนนี้วะ ทำเอาฉันต้องเดือนร้อนแบบนี้
Which is great, you know, 'cause you can be watching some telly, ain't got the hassle of having to go to a bedroom.มันยอดมาก อย่างที่รู้ คุณสามารถนอนดูทีวีที่นี่ได้ โดยไม่ต้องลุกไปห้องนอนให้รำคาญ
Weird part is, the guy that was helping him reminded me of this hockey ref who used to hassle me.มันแปลก ๆ เกี่ยวกับผู้ชายที่เข้าไปช่วยเขา หน้าตาเขาเหมือนกรรมการฮอกกี้ คนที่เถียงกับผมเลย
That's the hassle with democracy.ได้เดือดร้อนกันหมดแน่ๆ
No sooner do I tell you to stick to the plan than you go and hassle whistler's girlfriend.ฉันเพิ่งบอกให้คุณทำตามแผน มากกว่าที่คุณจะไปหา แฟนของวิสท์เลอร์นะ
Plus, it saved me the hassle of all that paperwork.อีกอย่าง มันช่วยให้ไม่ต้องงัดกับงานเอกสาร
It would be hassle for me to work here, right?มันจะเป็นเรื่องรบกวนผม ที่จะทำงานที่นี่, ใช่มั๊ย?
Has anyone ever tried to hassle with him?มีใครที่มีปัญหาโต้เถียงกับเค้าไหม?
They're not here to hassle anyone.พวกเขาไม่ได้มาสร้างปัญหาให้ใคร
It's a hassle putting up new towers.เดี๋ยวมันก็จะเริ่มตั้งหอคอยใหม่
And he told me we didn't need the hassle of another mouth to feed and I was never to do that again.พ่อบอกว่าเราไม่จำเป็นต้อง หาเลี้ยงชีวิตอื่น และห้ามไม่ใช่ฉันทำแบบนั้นอีก
Good, save me the hassle of that gale on 225, she's driving me nuts and I don't want her to see me.ยัยเกลห้อง 225 ทำฉันประสาทเสีย ฉันไม่อยากจะเจอหน้าหล่อนอีก

hassle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレオメ[, kureome] (n) cleome (esp. the spider flower, Cleome hassleriana) (lat
西洋風蝶草[せいようふうちょうそう, seiyoufuuchousou] (n) (See クレオメ) spider flower (Cleome hassleriana)

hassle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungy) EN: trouble ; difficulty ; hassle ; turmoil FR: complication [f]
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
ผักเสี้ยนฝรั่ง[n. exp.] (phaksīen Fa) EN: Cleome hassleriana FR: Cleome hassleriana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hassle
Back to top