ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

materials

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *materials*, -materials-

materials ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
materials (n.) เครื่องมือ See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Materialsวัสดุ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลังพัสดุ (n.) materials store
วัตถุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. สิ่งของก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง
สิ่งของก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด
They must've used good materials Is that right?จะทำได้แบบนั้น ก็ต้องผ่านการอบรมมาก่อนสิ
Shin Chaegyung, these are the materials you need to study.ชิน แชกัง นี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องเรียนรู้ทั้งหมด
I've inventoried all materials on hand. Awaiting delivery on...ผมมีรายการวัตถุทั้งหมดอยู่ในมือ รอแค่ให้ส่งมา...
# With the materials of my wealth #~ด้วยทรัพย์สินของฉัน~
The materials Hyunki had about the website,ข้อมูลที่ฮุยกิได้จากเวปไซท์
I can take this magazine and materials back with me, right?ผมขอเอานิตยสารเล่มนี้กับเอกสารนี้ไว้กับผมก่อน,ได้ใช่มั๊ย?
But the materials are leaking everywhere.แต่มีเรื่องเหลวไหลทุกแห่งได้รั่วออกไป
It's a warehouse,formerly deeded to a company that manufactured natural fiber bags and shipping materials go I'll call it inมันเป็นโกดัง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้โอนให้กับ บริษัทที่ผลิตถุงเส้นใยธรรมชาติและส่งของทางเรือ-- ไปเลย ฉันจะโทรเรียกมา
You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเอาของแบล็คเมล์ของคุณ ไปไว้ในธนาคารแห่งนี้

materials ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 备料 / 備料] get the materials ready; prepare feed (for livestock)
材料科学[cái liào kē xué, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 材料科学 / 材料科學] materials science
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, 物品] articles; goods; materials
物资[wù zī, ˋ ㄗ, 物资 / 物資] goods and materials
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 危险品 / 危險品] hazardous materials
原材料[yuán cái liào, ㄩㄢˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 原材料] raw materials; unprocessed materials
敏感物质[mǐn gǎn wù zhì, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ˋ ㄓˋ, 敏感物质 / 敏感物質] sensitive materials
原物料[yuán wù liào, ㄩㄢˊ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 原物料] source material; raw materials
讲义[jiǎng yì, ㄐㄧㄤˇ ㄧˋ, 讲义 / 講義] teaching materials

materials ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マテハン[, matehan] (n) (abbr) (See マテリアルハンドリング) materials handling; material handling
不消化物[ふしょうかぶつ, fushoukabutsu] (n) indigestible materials
分裂物質[ぶんれつぶっしつ, bunretsubusshitsu] (n) fissionable materials
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
可塑性物質[かそせいぶっしつ, kasoseibusshitsu] (n) plastic materials
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency)
才取り[さいとり, saitori] (n) (1) (abbr) brokering; broker; (2) handing materials up a ladder (to a plasterer); assistant who hands things up a ladder (to a plasterer); (3) (See 才取り棒) pole used to hand things up a ladder
新素材[しんそざい, shinsozai] (n) advanced materials; new high-tech materials
火工品[かこうひん, kakouhin] (n) priming materials
灰釉[はいぐすり, haigusuri] (n) ash glaze (type of fundamental glaze used in ancient times made from the ashes of raw materials such as unhulled rice, straw, oak and pine)
筆墨[ひつぼく, hitsuboku] (n) stationery; pen and ink; writing materials
視聴覚教材[しちょうかくきょうざい, shichoukakukyouzai] (n) audiovisual educational materials
運搬管理[うんぱんかんり, unpankanri] (n) materials management or handling
開架式[かいかしき, kaikashiki] (n) making materials in a library available in open stacks
隠匿物資[いんとくぶっし, intokubusshi] (n) concealed materials
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles
参考品[さんこうひん, sankouhin] (n) reference materials; specimen for reference; reference item; specimen
摺り染め;摺り染;摺染[すりぞめ, surizome] (n) (1) (obsc) method of patterning fabric by pounding on leaves (or flowers, etc.) placed on it, or by rubbing in dye made from these materials; (2) (See 摺り込み染め) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner
熱硬化剤[ねつこうかざい, netsukoukazai] (n) hardener (catalyst in hardening thermosetting materials)
甘味料[かんみりょう, kanmiryou] (n) sweeteners; sweetening materials; (P)
発注(P);発註[はっちゅう, hacchuu] (n,vs,adj-no) ordering (materials); placing an order; order; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials

materials ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng s) EN: belongings ; stuff ; materials FR:
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangcha) EN: office equipment ; office supplies ; office materials FR: équipement de bureau [m]
เครื่องเขียน[n. exp.] (khreūang kh) EN: stationery ; writing materials ; geometrical tools FR: article de papeterie [m]
แหล่งวัตถุดิบ[n. exp.] (laeng watth) EN: source of raw materials FR: source de matière première [f]
มัณฑน-[pref.] (manthana-) EN: decoration ; decorative materials FR:
ภัณฑ์ (-ภัณฑ์)[suff.] (-phan) EN: goods ; materials ; supplies FR: produit [m]
สัมภาระ[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings FR: équipement [m] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
สมบัติของวัสดุ[n. exp.] (sombat khøn) EN: properties of materials FR: propriétés des matériaux [fpl]
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material FR:
โสตทัศนวัสดุ[n.] (sōtthatsana) EN: audiovisual materials FR:
ทัพสัมภาระ[n.] (thapphasamp) EN: timber ; wooden materials FR:
วัสดุเชิงประกอบ[n. exp.] (watsadu cho) EN: composite materials FR:
วัสดุคอมโพสิต[n. exp.] (watsadu khø) EN: composite materials ; composition materials ; composites FR: matériau composite [m]
วัสดุก่อสร้าง[n. exp.] (watsadu køs) EN: building materials FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุแม่เหล็ก[n. exp.] (watsadu maē) EN: magnetic materials FR:
วัสดุประกอบ[n. exp.] (watsadu pra) EN: component materials FR:
วัสดุสร้าง[n. exp.] (watsadu sān) EN: building materials FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุศาสตร์[n. exp.] (watsadusāt) EN: materials science FR: science des matériaux [f]
วัสดุธรรมชาติ[n. exp.] (watsadu tha) EN: natural materials FR: matière naturelle [f] ; matériaux naturels [mpl]
ทำจาก...[X] (tham jāk ..) EN: made from ... (+ materials) ; composed of … FR: fait en ... (+ matériau) ; fabriqué à partir de ... (+ matériau) ; en ... (+ matériau)

materials ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneidstoffe {pl}cutting materials
Rohstofflagerstätte {f}deposit of raw materials
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials
Materialwirtschaft {f}materials administration; materials logistics
Packmaterial {n}packing materials
Festigkeitslehre {f}strength of materials
Materiallager {n} | automatisiertes Materiallagermaterials store | automated material store
Werkstoffprüfung {f}materials testing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า materials
Back to top