ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emancipation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emancipation*, -emancipation-

emancipation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emancipation (n.) การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อบังคับ See also: การปลดแอก
English-Thai: Nontri Dictionary
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need to be sure you understand what emancipation means. I do.ฉันแค่อยากจะเน่ใจว่าเธอเข้าใจว่าการสละสิทธิ์เป็นบุตรหมายถึงอะไร
Um, speaking about seeing things, Have you seen my emancipation papers?เอ่อ พูดถึงเรื่องของ
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ
Lincoln signed the Emancipation Proclamation.ลินคอล์นลงนามประกาศเลิกทาส
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง..
Until he was granted Emancipation at the age of 16.ทำได้ดีมากการ์เซีย หาต่อไป
Doug told me he was losing his son due to the emancipation program Raines supported.ดั็กบอกฉันว่า เขาเสียลูกชายไปเพราะ โคงการดูแลตัวเอง ที่เรนส์สนับสนุน
Raines financed your son's emancipation and you wanted him dead for it.เรนส์ให้เงินสนับสนุนลูกชายนาย ให้เลี้ยงตัวเองได้ นายเลยอยากให้เขาตาย
Emancipation requires proof that your father is an unfit parent.เราต้องพิสูจน์ให้ศาลเยาวชนและครอบครัว เห็นว่าพ่อของคุณไม่เหมาะที่จะเป้นผู้ปกครองคุณ
It's time for tonight's highlight, the slave emancipation!นี่คือ ไฮไลท์ ของงานนี้ การปลดปล่อยทาส!
I want to file for emancipation.ฉันต้องการจะฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัว
You're talking about emancipation.สิ่งที่คุณพูดถึงคือศาลเยาวชนและครอบครัว

emancipation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エマンシペーション[, emanshipe-shon] (n) emancipation
奴隷解放[どれいかいほう, doreikaihou] (n) emancipation of slaves
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement
農奴解放[のうどかいほう, noudokaihou] (n) emancipation of serfs
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P)

emancipation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นอิสระ[n. exp.] (khwām pen i) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
ไทย[n.] (thai) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emancipation
Back to top