ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formula

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formula*, -formula-

formula ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formula (n.) สูตร See also: วิธีทำ Syn. method, procedure
formulary (n.) หนังสือที่รวบรวมสูตรยา (ทางเภสัชศาสตร์) See also: ตำรับยา
formulate (vt.) กำหนด See also: คิดวิธี, สร้างขึ้น Syn. devise, invent
formulation (n.) การกำหนด See also: การบัญญัติ, การคิดขึ้น, การประดิษฐ์ขึ้น Syn. creation, construction
English-Thai: HOPE Dictionary
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas,formulae, Syn. trusim,format
formulary(ฟอร์'มิวละรี) n. รวมสูตร,สูตร,ตำรับยา adj. เกี่ยวกับสูตร
formulate(ฟอร์'มิวเล) vt. ใช้สูตรแสดง,คิดตำรับ,คิดวิธีหรือระบบ,กำหนดสูตร., See also: formulable adj. formulation n. formulator n., Syn. define,outline
English-Thai: Nontri Dictionary
formula(n) สูตร,กฎ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ตำรา
formulate(vt) บัญญัติ,วางเกณฑ์,กำหนด,คิดสูตร,คิดตำรับ
formulation(n) การบัญญัติ,การกำหนด,การวางหลักเกณฑ์,การออกกฎ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
formulaสูตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formula, Commercialสูตรอาหารสำเร็จรูป,อาหารสูตรสำเร็จรูป [การแพทย์]
Formulationการตั้งตำรับยา,ตำรับยา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูตร (n.) formula
สูตร (n.) formula See also: sutra, table
ร่าย (v.) recite or utter magic formula
สูตรสำเร็จ (n.) fixed formula
สูตรเคมี (n.) chemical formula
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated.ผู้อำนวยการต้องการจะรู้ว่า คุณได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนสารทดลอง
It's from a Chinese formula that I procured at great expense.มันเป็นสูตรของชาวจีน ที่ข้าหามาได้ด้วยราคาเเพง
This formula is also used in physicsล้วนเป็นสมการ ที่ต้องใช้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์
What's the chemical formula for propane?บอกสูตรเคมีที่รู้มาซิ
I've been working on a formula for this.ฉันเป็นคนวิจัยสูตรนี้.
But it can also kill, you know, because they haven't got the formula right.แต่ก็ฆ่าคุณได้ เพราะว่าพวกนั้นยังไม่ได้สูตรที่ดี
I got two whole boxes of formula for you.พ่อกับแม่ซื้อนมมาให้นะ
Here's a formula to think about.นี่คือสูตรอันหนึ่งสำหรับมาให้คิดกัน
Next formula will be on the test, so be sure to listenสมการต่อไปจะออกข้อสอบนะ ตั้งใจฟังด้วยละ
J.P. Getty had a formula for success.ปรัชญาความสำเร็จของ J.P Getty (นักค้าน้ำมันชาวอเมริกา) บอกว่า
Theoretically this formula is sound,ตามทฤษฎีแล้ว สูตรนี้มันใช้ได้

formula ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化学式[huà xué shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, 化学式 / 化學式] chemical formula (e.g. water H2O)
一级方程式[yī jí fāng chéng shì, ㄧ ㄐㄧˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 一级方程式 / 一級方程式] Formula One
算术式[suàn shù shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ, 算术式 / 算術式] formula in mathematics; arithmetic formula
定式[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, 定式] regular formula in Go
结构式[jié gòu shì, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ ㄕˋ, 结构式 / 結構式] structural formula (organic chem.)
代数式[dài shù shì, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ, 代数式 / 代數式] algebraic formula
表达式[biǎo dá shì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕˋ, 表达式 / 表達式] expression (math.); displayed formula
公式[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公式] formula
式子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, 式子] formula; mathematical expression
数学公式[shù xué gōng shì, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 数学公式 / 數學公式] formula
分子式[fēn zǐ shì, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕˋ, 分子式] molecular formula
配方[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, 配方] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math)
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 规定 / 規定] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, 说法 / 說法] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation
提法[tí fǎ, ㄊㄧˊ ㄈㄚˇ, 提法] wording (of a proposal); formulation; a technique of Chinese bone setting
制订[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, 制订 / 制訂] work out; formulate

formula ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォートラン[, fo-toran] (n) (abbr) {comp} formula translation (computer language); FORTRAN; (P)
フォーミュラ[, fo-myura] (n) formula
フォーミュラカー[, fo-myuraka-] (n) formula car; (P)
フォーミュラプラン[, fo-myurapuran] (n) formula plan
ヘロンの公式[ヘロンのこうしき, heron nokoushiki] (n) Heron's formula; Hero's formula
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
化学式[かがくしき, kagakushiki] (n) chemical formula
化学構造式[かがくこうぞうしき, kagakukouzoushiki] (n) chemical structural formula
実験式[じっけんしき, jikkenshiki] (n) empirical formula
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive
公式[こうしき, koushiki] (n,adj-no,adj-na) (1) formality; formal; official; (2) formula; (P)
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours
印刷方式[いんさつほうしき, insatsuhoushiki] (n) {comp} printinng formulas
四分法[しぶんほう, shibunhou] (n) (1) (arch) fractional sampling; method of quartering; quartation; (2) method of lunar calendar formulation
土御門神道[つちみかどしんとう, tsuchimikadoshintou] (n) (See 陰陽道) Tsuchimikado Shinto (synthesis of Shinto and Onmyoudou formulated by Yasutomi Tsuchimikado in the mid-Edo period)
型物[かたもの, katamono] (n) (1) ceramics made in a mold; (2) formulaic production style in kyogen
奥義秘伝[おうぎひでん, ougihiden] (n) secrets; mysteries; secret formula; essence; esoterica (of an art, martial arts, etc.)
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P)
御成敗式目[ごせいばいしきもく, goseibaishikimoku] (n) Formulary of Adjudications (51-article Joei legal code)
打ち立てる[うちたてる, uchitateru] (v1,vt) to establish; to formulate
政治主導[せいじしゅどう, seijishudou] (n,adj-no) initiative taken by politicians (in the formulation of a policy or bill) (rather than by bureaucrats)
決まり文句;決り文句;きまり文句[きまりもんく, kimarimonku] (n) cliche; platitude; formula; set phrase
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
算式[さんしき, sanshiki] (n) mathematical formula; numerical expression
紋切り型(P);紋切型[もんきりがた, monkirigata] (adj-na,n,adj-no) fixed formula; stereotyped phrase; hackneyed; (P)
製剤[せいざい, seizai] (n) formulation (of pharmaceuticals); preparation; pharmaceutical production
頓首[とんしゅ;とんじゅ, tonshu ; tonju] (n) (1) (hon) (formula at the end of a letter) Respectfully yours; (n,vs) (2) (orig. meaning) kowtowing; kowtow
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォートラン[ふぉーとらん, fo-toran] FORTRAN, formula translation (abbr)
公式[こうしき, koushiki] formula
方式[ほうしき, houshiki] formula
方程式[ほうていしき, houteishiki] equation, formula
方程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula
反射公式[はんしゃこうしき, hanshakoushiki] reflectance formulae

formula ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอร์มูล่า อี[TM] (Fømulā Ī) EN: Formula E FR: Formule E [f]
ฟอร์มูลาวัน = ฟอร์มูล่าวัน[TM] (Fømulā Wan) EN: Formula One ; Formula 1 ; F1 (abbrev.) FR: Formule 1 [f] ; F1 [f] (abrév.)
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
คาถา[n.] (khāthā) EN: magic spell ; magic formula FR: incantation [f]
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
สูตร[n.] (sūt) EN: method ; way ; formula ; recipe FR: formule [f] ; mode [m] ; recette [f] ; expression [f]
สูตรการหาปริมาตร[n. exp.] (sūt kān hā ) EN: volume formula FR: formule de volume [f]
สูตรเคมี[n. exp.] (sūt khēmī) EN: chemical formula FR: formule chimique [f]
สูตรของออยเลอร์[n. exp.] (sūt khøng Ø) EN: Euler's formula FR: formule d'Euler [f]
สูตรลดทอน[n. exp.] (sūt lotthøn) EN: reduction formula ; reduction formulas [pl] ; reduction formulae [pl] FR: formule de réduction [f]
สูตรแม่บท[n. exp.] (sūt maēbot) EN: master formula FR:
สูตรโมเลกุล[n. exp.] (sūt mōlēkun) EN: chemical formula FR: formule chimique [f]
สูตรน้ำหอม[n. exp.] (sūt nāmhøm) EN: perfume formula FR: formule de parfum [f]
สูตรสำหรับทารก[n. exp.] (sūt samrap ) EN: infant formula FR:
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: recipe ; formula ; prescription FR: formule [f] ; recette [f]
เตวาจิก[n.] (tēwājik) EN: [one who pronounces the threefold formula of refuge] FR:
เวท[n.] (wēt) EN: sorcery ; magic ; incantation spell ; charm ; magic, formula FR: incantation [f]
เวทมนตร์คาถา[n. exp.] (wētmon khāt) EN: magic spell ; magic formula FR:
วิธาน[n.] (withān) EN: arrangement ; preparation ; performance ; doing ; custom ; ceremony ; formula tradition FR:
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai sa) EN: application form FR: formulaire d'inscription [m]
แบบฟอร์ม[n.] (baēp føm) EN: form ; printed form FR: formulaire [m]
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēp føm kā) EN: FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
แบบพิมพ์[n.] (baēpphim) EN: form ; printed form FR: formulaire [m]
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngo) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip FR: formulaire de dépôt [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน[n. exp.] (bai samak k) EN: FR: formulaire d'inscription scolaire [m]
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา[n. exp.] (bai samak k) EN: FR: formulaire d'inscription scolaire [m]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak s) EN: member application FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m] ; formulaire d'abonnement [m]
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
ฟอร์ม[n.] (føm) EN: form ; blank form FR: formulaire [m]
การกำหนดกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot ) EN: strategy formulation ; strategy FR:
การสร้างข้อปัญหา[n. exp.] (kān sāng kh) EN: problem formulation FR:
การสร้างสูตร[n. exp.] (kān sāng sū) EN: formulation FR: formulation [f]
การตั้งตำรับ[n. exp.] (kān tang ta) EN: formulation FR: formulation [f]
กรอกแบบฟอร์ม[v. exp.] (krøk baēp f) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
กรอกใบสมัคร[v. exp.] (krøk bai sa) EN: fill out an application form FR: compléter un formulaire d'inscription
น้ำอบ[n.] (nām-op) EN: perfume [made by Thai formulas, containing no alcohol] ; perfumed lotion ; toilet water ; scented water ; cologne FR: parfum [m]
เภสัชตำรับโรงพยาบาล[n. exp.] (phēsatchata) EN: hospital formulary FR:
รายการตำรับ[n. exp.] (rāikān tamr) EN: formulary FR:

formula ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteilungsschlüssel {m}allocation formula
Glasurversatz {m}glaze formula
Hexeneinmaleins {n}magic formula
Newton-Cotes-Formel {f} [math.]Newton-Cotes formula
Rekursionsformel {f} [math.]recurrence formula; recursion formula
Strukturformel {f}structural formula
Anmeldeformular {n}; Antragsformular
Anmeldeformular {n}; Einschreibeformular
Glasurenentwicklung {f}glaze formulation
gegebenenfalls {adv} (auf Formularen) if applicable; optionally
Einkommensteuererklärung {f} | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return
Verklausulierung {f}involved formulation
Bestellformular {n} | leeres Bestellformularorder form | order blank
Aufgabenstellung {f}task formulation; conceptual formulation
Telegrammformular {n} | Telegrammformulare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formula
Back to top