ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

for a while

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *for a while*, -for a while-

for a while ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for a while (adv.) ชั่วครู่ See also: ชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั่วครู่ (adv.) for a while See also: for a moment, for a time, for a little while, temporarily Syn. สักครู่, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยว, เดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว Ops. นาน
ชั่วครู่หนึ่ง (n.) for a while See also: for a moment, for a time Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ
ชั่วระยะหนึ่ง (adv.) for a while See also: for a moment, in a moment, just a moment, shortly, for a time, presently Syn. ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เดี๋ยว, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่
นิดหนึ่ง (adv.) for a while See also: for a few minute Syn. แป๊บหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง Ops. มาก, นาน
ประเดี๋ยว (adv.) for a while See also: for a moment, in a moment, just a moment, shortly, for a time, presently Syn. ชั่วระยะหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เดี๋ยว, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่
พัก (adv.) for a while See also: for a time Syn. คราว, ระยะ
อีกสักครู่ (adv.) for a while Syn. สักครู่, ประเดี๋ยว
แป๊บหนึ่ง (adv.) for a while See also: for a few minute Syn. ชั่วขณะหนึ่ง Ops. มาก, นาน
พักเอาเรี่ยวแรง (v.) rest for a while See also: take a rest, rest from one´s work
พักเอาแรง (v.) rest for a while See also: take a rest, rest from one´s work Syn. พักเอาเรี่ยวแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's watch TV for a whileมาดูโทรทัศน์สักพักหนึ่งกันเถอะ
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
Things went on like that for a whileสิ่งต่างๆ ดำเนินไปเช่นนั้นชั่วเวลาหนึ่ง
You want to take a break for a while?คุณอยากพักสักครู่หน่อยไหม?
They must have been going out for a whileพวกเขาคงจะออกไปเที่ยวกันช่วงหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's okay for a while to say he serves as a teaching aid.ก็โอเคในขณะที่จะบอกว่าเขา- ทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยสอน
I want him pulled off active duty for a while until we can evaluate his condition.ฉันอยากให้เขาพัก จนกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไร
I 'm going to spoil them for a while when I come homeพอกลับบ้านฉันตั้งใจว่าจะตามใจพวกเขา
We'd hang around for a while and then go have sex in Nick's car.เราอยู่ที่นั่น ซักพักจากนั้น... ...ไปมีเซ็กซ์กันในรถของนิค
Just stay here for a while and then go back to the bunkhouse.นายอยู่ที่นี่สักพัก แล้วกลับไปที่บ้านพักนะ
He said white kids shouldn't have to walk around scared... in their own neighborhood, and for a while there... we really made it like it was ours again.เขาพูดว่า เด็กขาวไม่ควรต้อง เดินไปไหนมาไหน ด้วยความกลัว... ในถิ่นที่อยู่ของตัวเอง และมีอยู่ช่วงหนึ่ง... ที่เราทำไห้ ถิ่นนั้น เหมือนกลับมาเป็นของเราอีกครั้ง
Our pursuers might be on our track so pretend to be a boy for a while Sureข้างนอนอาจมีทหารมาตามจับเราอีก ช่วงนี้เจ้าต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายก่อน รู้มั้ย
We have been for a while now.เราคบกันมาซักระยะนึงแล้วนะ
I'm going away for a while Don't worry about meฉันจะออกไปสักพัก ไม่ต้องเป้นห่วง
Y~you were just sick in bed for a while so...ค.. คุณเพิ่ง... ...ไม่สบาย แล้ว...
You know, I've known you for a while now, Lisa.ผมรู้จักคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะลิซ่า
Househoffer's classes have been closed for a while now.อ.ฮาวฮอฟเฟอร์ไม่ได้สอนมาสักพักแล้วล่ะ

for a while ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一頻り;一しきり[ひとしきり, hitoshikiri] (adv) for a while
此の中[このじゅう, konojuu] (n-adv,n-t) (obs) recently; not long ago; for a while recently; all the while recently
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence

for a while ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana n) EN: for a moment ; for a while FR:
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ชั่วครู่หนึ่ง[adv.] (chūakhrū ne) EN: for a while FR:
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while FR: momentanément ; passagèrement
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space FR:
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment FR: un instant ; un moment
อีกสักครู่[X] (īk sak khrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while FR: dans un instant
อีกสักครู่หนึ่ง[X] (īk sak khrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while FR: dans un instant
กะเด้[adv.] (kadē) EN: for a while FR:
ครู่เดียว[adv.] (khrū dīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR:
มานาน[adv.] (mā nān) EN: for a while FR: depuis longtemps
นิดหนึ่ง[adv.] (nitneung) EN: for a while ; a bit ; just a second FR:
หน่อย[adv.] (nǿi) EN: a little while ; for a while ; for a little while ; a little ; slightly FR: un peu ; pas très
พัก[v.] (phak) EN: stop for a while ; lay off ; suspend FR: interrompre ; arrêter momentanément
พักเอาแรง[v. exp.] (phak ao raē) EN: rest for a while FR:
พักเอาเรี่ยวแรง[v. exp.] (phak ao rīo) EN: rest for a while FR:
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile FR: en ; tout en ; en attendant
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; very soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently FR: bientôt ; dans un moment
ตระบัด[adv.] (trabat) EN: momentarily ; for a while FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า for a while
Back to top