ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fist*, -fist-

fist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fist (n.) กำปั้น See also: หมัด
fist (vt.) กำหมัด See also: กำมือ
fist-fuck (sl.) สอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ
fist-fuck (sl.) การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ Syn. fisting
fistful (n.) หนึ่งกำมือ See also: เต็มมือ
fisticuffs (n.) การต่อสู้โดยการแลกหมัด See also: การต่อยมวย
fisticuffs (sl.) การต่อสู้ที่รุนแรง (ในที่สาธารณะ)
fisting (sl.) การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ Syn. fist-fuck
English-Thai: HOPE Dictionary
fist(ฟิสทฺ) n. หมัด,กำปั้น,เครื่องหมายนิ้ว,มือ,ลายมือ vt. กำหนัด,ใช้หมัดชก
fistful n.เต็มมือ,กำมือหนึ่ง,กำหนึ่ง -pl. fistfuls
fisticadj. เกี่ยวกับการชกมวย
fisticuffn. การใช้หมัดชก,การชกมวย (fisticuffs) vt.,vi. ใช้หมัดชก,ชกมวย, See also: fisticuffer,n., Syn. boxing
fistula(ฟิส'ชุละ) n. แผลชอนทะลุ,ท่อ, See also: fistular adj. -pl. fistulas,fistulae, Syn. duct
English-Thai: Nontri Dictionary
fist(n) หมัด,กำปั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fist bicuspid tooth; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fistulaลำราง, ทางทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fist Testการทุบ [การแพทย์]
Fistulaแผลชอนทะลุ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำปั้น (n.) fist Syn. หมัด
กำมือ (n.) fist Syn. กำปั้น, หมัด
มุฐิ (n.) fist See also: clenched fist, punch Syn. กำหมัด, กำปั้น, กำมือ
หมัด (n.) fist
หมัด (n.) fist Syn. กำปั้น
คูน (n.) Cassia fistula Syn. ต้นลมแล้ง, ราชพฤกษ์
ต้นลมแล้ง (n.) Cassia fistula Syn. คูน, ราชพฤกษ์
ตะลุมพุก (n.) heavy fist Syn. หมัดตะลุมพุก
ราชพฤกษ์ (n.) Cassia fistula Syn. ต้นลมแล้ง, คูน
ลมแล้ง (n.) Cassia fistula Syn. ต้นลมแล้ง, คูน, ราชพฤกษ์
หมัดตะลุมพุก (n.) heavy fist
แลกหมัด (v.) cross fists with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He woke with a jerk of his fist coming up, and the line burning out through his hand.เขาตื่นด้วยการกระตุกของ กำปั้นของเขาขึ้นมา และสายการเผาไหม้ออกมาจาก มือของเขา
His energetic fist should be ready to resistกำปั้นที่กระตือรือร้นของเขา น่าจะต่อต้านได้
Do you want a fist in the mouth?คุณต้องการที่กำปั้นในปากหรือไม่
That way I could put my fist in my mouth and never speak another word of English.วิธีการที่ฉันจะทำให้กำปั้นของฉันในปากของฉัน และไม่?
The last thing that I remember was this huge Akkadian fist coming straight into my...ที่ข้าจําได้คือกําปั้นของชาวอัคเคเดีย...
What a great 3--on fist can getWhat a great 3--on fist can get
OK, open and close your fist several times.เอาละกำแล้วก็ปล่อยมือคุณ 2 - 3ครั้ง
You'll see the back of my fist in two seconds if you don't do what I tell.You're going to see the back of my fist in about two seconds
Shoves her fist in my pants.เธอน่ะจัดการล้วงไอ้จ้อนฉันนะ
Twelve Kicks from the Tam School Iron Fist from the Hung School and the Hexagon Staff...-หมัดไหมเหล็กของสกุลหงษ์ ไม้พลองแปดทิศ บาทาพายุ12ท่า มาอยู่ที่นี่หมด
Ever seen a fist this big?เคยเห็นกำปั้นใหญ่ขนาดนี้บ้างไหม
I can put my whole fist in my mouth.ชั้นยัดกำปั้นเข้าปากได้นะ

fist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拳棒[quán bàng, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄤˋ, 拳棒] martial arts; lit. fist and staff
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 捶] beat with the fist; to hammer; to cudgel
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 搥] beat with the fist; to hammer
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, 议和团 / 議和團] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 拳] fist
拳头[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, 拳头 / 拳頭] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality
拳头[quán tou, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙, 拳头 / 拳頭] fist
[lòu, ㄌㄡˋ, 瘘 / 瘺] fistula; ulceration
[lòu, ㄌㄡˋ, 瘺] fistula; sinus
[lòu, ㄌㄡˋ, 瘘 / 瘻] fistula; ulceration
截拳道[jié quán dào, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˋ, 截拳道] Jeet Kun Do or Way of the Intercepting Fist, a fusion of eastern and western martial arts led by Bruce Lee 李小龍|李小龙
八极拳[bā jí quán, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 八极拳 / 八極拳] Ba Ji Quan "Eight Extremes Fist" - Martial Art
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 劈挂拳 / 劈掛拳] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art)
南拳[nán quán, ㄋㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 南拳] Nanquan - "Southern Fist" (Chinese Martial Art)
地躺拳[dì tǎng quán, ㄉㄧˋ ㄊㄤˇ ㄑㄩㄢˊ, 地躺拳] Di Tang Quan - "Ground-Prone Fist"; "Ground Tumbling Boxing" - Martial Art
查拳[chá quán, ㄔㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, 查拳] Cha Quan - "Cha Fist" - Martial Art
梅花拳[méi huā quán, ㄇㄟˊ ㄏㄨㄚ ㄑㄩㄢˊ, 梅花拳] Meihua Quan - "Plum Blossom Fist" (Chinese Martial Art)
泰拳[Tài quán, ㄊㄞˋ ㄑㄩㄢˊ, 泰拳] Muay Thai - "Thai fist" - Martial Art
[xuān, ㄒㄩㄢ, 揎] pull up sleeves; strike with fists

fist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八極拳[はっきょくけん, hakkyokuken] (n) {MA} Eight Extremities Fist
握り拳;握りこぶし[にぎりこぶし, nigirikobushi] (n) clenched fist
燕青拳[えんせいけん, enseiken] (n) {MA} Yangqingquan; Yangqing Fist
グー[, gu-] (adj-na) (1) good; (n) (2) goo; (3) (See じゃん拳) rock (in rock-paper-scissors game); (4) (col) fist; (P)
ケチケチ;けちけち[, kechikechi ; kechikechi] (adv,vs) (See けち) stingy; tightfisted; miserly
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted
パンチ[, panchi] (n,vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P)
フィストファック[, fisutofakku] (n) fist-fucking (lit
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum)
冬葱[ふゆき, fuyuki] (n) (obsc) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum)
勘定高い[かんじょうだかい, kanjoudakai] (adj-i) calculating; mercenary; closefisted
反戦主義者[はんせんしゅぎしゃ, hansenshugisha] (n) pacifist
口相撲;口角力[くちずもう, kuchizumou] (n) (1) (See 腕相撲) war of words; verbal fisticuffs; (2) (sl) kissing
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
平和主義憲法[へいわしゅぎけんぽう, heiwashugikenpou] (n) pacifist constitution
平和主義者[へいわしゅぎしゃ, heiwashugisha] (n) pacifist
平和思想[へいわしそう, heiwashisou] (n) pacifism; pacifist thought
平和憲法[へいわけんぽう, heiwakenpou] (n) (See 日本国憲法) pacifist constitution (often applied to the Japanese constitution); constitution which outlaws use of arms
平和論者[へいわろんしゃ, heiwaronsha] (n) pacifist
拳骨[げんこつ, genkotsu] (n,vs) (uk) (clenched) fist; knuckles; (P)
根深[ねぶか, nebuka] (n) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum)
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
痔瘻[じろう, jirou] (n) anal fistula
瘻管[ろうかん, roukan] (n) fistula
直腸膣瘻[ちょくちょうちつろう, chokuchouchitsurou] (n) rectovaginal fistula
肝臓茸[かんぞうたけ;カンゾウタケ, kanzoutake ; kanzoutake] (n) (uk) beefsteak fungus (Fistulina hepatica); beefsteak mushroom
胃瘻[いろう, irou] (n) gastric fistula
腕力沙汰[わんりょくざた, wanryokuzata] (n) resorting (coming) to fisticuffs; coming to blows
[ねぎ(P);き(ok);ネギ, negi (P); ki (ok); negi] (n) (uk) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum); green onion; spring onion; (P)
裂れ痔;裂痔;切れ痔;切痔[きれじ, kireji] (n) anal fistula; bleeding hemorrhoids
裏拳[うらけん, uraken] (n) backhand blow; backhand chop; backfist (karate)
赤矢柄[あかやがら;アカヤガラ, akayagara ; akayagara] (n) (uk) red cornetfish (Fistularia petimba)
青矢柄[あおやがら;アオヤガラ, aoyagara ; aoyagara] (n) (uk) bluespotted cornetfish (Fistularia commersonii)
非戦論者[ひせんろんしゃ, hisenronsha] (n) pacifist

fist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหมัด[n.] (kammat) EN: fist FR:
กำมือ[n.] (kammeū) EN: fist ; handful FR:
กำปั้น[n.] (kampan) EN: fist FR: poing [m]
กุย[n.] (kui) EN: fist FR:
หมัด[n.] (mat) EN: fist FR: poing [m]
หมัด[n.] (mat) EN: blow with the fist ; punch FR: coup de poing [m] ; direct [m]
มือเปล่า[adj.] (meūplāo) EN: empty handed ; barehanded ; bare hands ; unarmed ; with bare fist FR: mains nues
หมัดลุ่น ๆ[n. exp.] (nat lun-lun) EN: with bare fist FR:
ดอกคูน[n. exp.] (døk khūn) EN: Golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ดอกราชพฤกษ์[n. exp.] (døk rātchap) EN: Golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ฝีคัณฑสูตร[n. exp.] (fī khanthas) EN: fistula-in-ano ; anal fistula ; anorectal abscess FR:
กำมา[n.] (kammā) EN: short cubit ; [distance between the elbow and clenched fist] FR:
กำหมัด[v.] (kammat) EN: clench one's hand ; clench one' fists FR: serrer le poing
คาดเชือก[v.] (khātcheūak) EN: bind the fists with cord FR:
คูน[n.] (khūn) EN: golden shower tree ; golden shower cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia ; Cassia fistula FR: Cassia fistula [m]
คูน[n.] (khūn) EN: Cassia fistula FR: Cassia fistula [m]
แลกหมัด[v. exp.] (laēk mat) EN: cross fists with FR:
ลมแล้ง[n.] (lomlaēng) EN: golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ลงไม้ลงมือ[v. exp.] (long māi lo) EN: use one's fists FR: porter la main sur quelqu'un
ลงมือลงไม้[v. exp.] (long meū lo) EN: use one's fists FR: porter la main sur quelqu'un
ลูกชาย[n. exp.] (lūk chāi) EN: son FR: fils [m] ; fiston [m] (fam.) ; garçon [m] (vx) ; rejeton [m] (fam.)
มวย[n.] (mūay) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism FR: boxe [f] ; pugilat [m]
อ้อดิบ[n.] (ødip) EN: Cassia fistula FR: Cassia fistula [m]
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
ราชพฤกษ์[n.] (rātchaphreu) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; Pudding pipe tree ; Purging cassia ; Indian laburnum ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
ต้นราชพฤกษ์[n.] (ton rātchap) EN: golden shower tree ; golden shower cassia ; pudding pipe tree ; purging cassia ; Indian laburnum ; Cassia fistula FR: Cassia fistula [m]

fist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fistel {f} [med.] | Fisteln
Pazifist {m} | Pazifisten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fist
Back to top