ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fist-fuck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fist-fuck*, -fist-fuck-

fist-fuck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fist-fuck (sl.) สอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ
fist-fuck (sl.) การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ Syn. fisting

fist-fuck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィストファック[, fisutofakku] (n) fist-fucking (lit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fist-fuck
Back to top