ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fisting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fisting*, -fisting-

fisting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fisting (sl.) การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ Syn. fist-fuck
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Strike out vaginal fisting too.กำปั้นยัดช่องคลอดด้วย
And then, you know, I'd be double-fisting somebody in the dungeon downstairs.จากนั้นฉันจะเอาสองกำปั้น ใส่เข้าไปในใครบางคน ในห้องใต้ดินข้างล่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fisting
Back to top