ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fertility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fertility*, -fertility-

fertility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fertility (n.) ความอุดมสมบูรณ์ Syn. fertile, fecundity, productivity Ops. barrenness, infertility
fertility (n.) อัตราการเกิดของประชากร
English-Thai: HOPE Dictionary
fertility(เฟอทิล'ลิที) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถให้ผลหรือลูกได้
English-Thai: Nontri Dictionary
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fertilityภาวะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilityภาวะเจริญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบริบูรณ์ (n.) fertility See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousness Syn. ความมากมาย, ความสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน
ความมากมาย (n.) fertility See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousness Syn. ความบริบูรณ์, ความสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน
ความสมบูรณ์ (n.) fertility See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousness Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย Ops. ความขาดแคลน
ความอุดม (n.) fertility See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousness Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน
ภาวะเจริญพันธุ์ (n.) fertility
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been selling my sperm to a fertility clinic. The sperm bank has a night-deposit slot. I'm making a fortune.ผมขายสเปิร์มให้คลินิกตอนกลางคืน
Niroog, the fertility god.นี่รู้ค เทพธัญญาหาร ผมชอบมองจัง
This is the fertility vase of the Ndebele tribe.นี่เป็นแจกันที่สมบูรณ์ที่สุด ของชาวNdebele นะ
Well, you have to see a fertility doctor.เธอน่าจะไปหาหมอสูตินะ เธอน่าจะไปหาหมอสูตินะ
To me, fertility doctors are a cut above witch doctors. Oh, yeah.สำหรับผมแล้ว หมอสูติเก่งกว่าแม่มดซะอีก
You know, I bought Chris an ancient Greek fertility charm.รู้มั้ย ฉันซื้อวัตถุคุณไสย สมัยกรีกยังรุ่งเรืองให้คริสด้วย
I sent off for that fertility thingy.ทันทีที่ฉันเอามันกลับมา
It's a child conceived out of genuine passion, not as part of some fertility project.เด็กที่อยู่ในท้องฉัน มันไม่ใช่ความใคร่หาอยากได้ ไม่ใช่การทำกิ๊ฟ อย่างที่คุณต้องการหรอกนะ
We've seen several fertility doctors, et cetera.เราเพียรไปปรึกษาคุณหมอ เพื่อทำให้เธอตั้งครรภ์
And then the Festival of Fertility too, of course.มีเทศกาลความอุดมสมบูรณ์ด้วย
"In societies as disparate as ancient Egypt and pre-Columbian Incan fertility festivals were utilized in much the same way.ในสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างอียิปต์ โบราณและยุคก่อนโคลัมเบียนอินคา เทศกาลความอุดมสมบูรณ์.. ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกัน
A younger woman was chosen to personify fertility and then killed in a blood ritual by the presiding priesthood.หญิงสาวถูกเลือก เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ และถูกฆ่าในพิธีเลือด โดยน้ำมือหัวหน้านักบวชหญิง

fertility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥力[féi lì, ㄈㄟˊ ㄌㄧˋ, 肥力] fertility (of soil)
轮作[lún zuò, ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, 轮作 / 輪作] rotation of crops (to preserve fertility of soil)
不孕症[bù yùn zhèng, ㄅㄨˋ ㄩㄣˋ ㄓㄥˋ, 不孕症] female infertility
生殖力[shēng zhí lì, ㄕㄥ ㄓˊ ㄌㄧˋ, 生殖力] fertility
生育能力[shēng yù néng lì, ㄕㄥ ㄩˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 生育能力] fertility; ability to have children
天孙娘娘[Tiān sūn Niáng niáng, ㄊㄧㄢ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 天孙娘娘 / 天孫孃孃] Goddess of Fertility
子孙娘娘[Zǐ sūn Niáng niáng, ㄗˇ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 子孙娘娘 / 子孫孃孃] Goddess of Fertility
不孕[bù yùn, ㄅㄨˋ ㄩㄣˋ, 不孕] infertility
娘娘庙[Niáng niáng miào, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ ㄇㄧㄠˋ, 娘娘庙 / 孃孃廟] temple of Goddess of Fertility

fertility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地力[ちりょく, chiryoku] (n) fertility
妊性[にんせい, ninsei] (n) fertility (esp. of animals)
尻叩き;尻たたき[しりたたき, shiritataki] (n,vs) (1) spanking; (n) (2) (arch) ritual spanking of a new bride to encourage fertility
繁殖力[はんしょくりょく, hanshokuryoku] (n) reproductive (procreative) power; fertility
膏沃[こうよく, kouyoku] (n,adj-f) (obsc) (See 膏腴) fertile soil; fertile land; fertility
膏腴[こうゆ, kouyu] (n,adj-f) (obsc) (See 膏沃) fertile soil; fertile land; fertility
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu)
地味[ちみ, chimi] (n) soil fertility; product of the soil
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility)
肥沃;肥よく[ひよく, hiyoku] (adj-na,n) fertility; productive
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na,n) fertility; fruitfulness

fertility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาวะการมีบุตรยาก[n. exp.] (phāwa kān m) EN: infertility FR: infertilité [f]
ภาวะหมัน[n. exp.] (phāwa man) EN: infertility FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fertility
Back to top