ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatuitous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatuitous*, -fatuitous-

fatuitous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatuitous (adj.) โง่ See also: ทึ่ม Syn. foolish, idiotic, silly Ops. sensible
fatuitously (adv.) อย่างโง่เขลา Syn. foolishly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatuitous
Back to top