ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demostrating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demostrating*, -demostrating-

demostrating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demostrating (adj.) ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ) Syn. displaying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demostrating
Back to top