ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explanatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explanatory*, -explanatory-

explanatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explanatory (adj.) ซึ่งเป็นการอธิบาย See also: ซึ่งเป็นการชี้แจง Syn. explicatory
explanatory (adj.) ซึ่งให้ตัวอย่าง See also: ที่ช่วยอธิบาย, ที่ทำให้ชัดเจน Syn. exemplifying
English-Thai: HOPE Dictionary
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
English-Thai: Nontri Dictionary
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These receipts are self-explanatory.ใบเสร็จพวกนี้มันอธิบายตัวเองอยู่แล้ว
Hotel reservations, plane tickets, all-self-explanatory.โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน จองไว้แล้ว ทุกอย่างอธิบายตัวมันเอง
Vladov the Impaler-- the nickname is self-explanatory.นักเสียบวลาดอฟ-- ฉายามันบอกในตัว
A bathroom emergency is self-explanatory.เหตุฉุกเฉินต้องเข้าห้องน้ำก็อธิบายตัวมันเองอยู่แล้วนี่

explanatory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 条文 / 條文] clause; explanatory section in a document
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, 转注 / 轉註] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
转注字[zhuǎn zhù zì, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ ㄗˋ, 转注字 / 轉註字] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 指事] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character
指事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, 指事字] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character

explanatory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凡例[はんれい, hanrei] (n) (1) introductory remarks; explanatory notes; (2) (See キャプション) legend (on maps, drawings, etc.)
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P)
断り書き[ことわりがき, kotowarigaki] (n) explanatory note
注(P);註[ちゅう, chuu] (n,vs) annotation; explanatory note; comment; (P)
注解;註解[ちゅうかい, chuukai] (n,vs) gloss; explanatory notes; annotation
注記[ちゅうき, chuuki] (n,vs) annotation; explanatory note
詞書き;言葉書き;詞書[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions
説明会[せつめいかい, setsumeikai] (n) information session; briefing; explanatory meeting
説明文[せつめいぶん, setsumeibun] (n) explanatory note
説明的妥当性[せつめいてきだとうせい, setsumeitekidatousei] (n) {ling} explanatory adequacy
説明的科学[せつめいてきかがく, setsumeitekikagaku] (n) (See 記述的科学) explanatory science
自明[じめい, jimei] (adj-na,n,adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P)
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory

explanatory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
ตัวแปรอธิบาย[n. exp.] (tūapraē ath) EN: explanatory variable FR:

explanatory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begründung {f}statement of grounds; explanatory statement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explanatory
Back to top