ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eventual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eventual*, -eventual-

eventual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eventual (adj.) ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด Syn. final, ultimate
eventuality (n.) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ) Syn. contingency
eventually (adv.) ในที่สุด Syn. ultimately, finally
English-Thai: HOPE Dictionary
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. and Mrs. Copperbottom, I came all this way to tell you in person that your son, Rodney the man who got me off my big titanium tochis is now my right-hand bot and my eventual successor.คุณและคุณนายค็อปเปอร์บัทท่อม ผมมาที่เมืองนี้ เพื่อจะบอกคุณอย่างเป็นทางการว่า ร็อดนี่ย์ ลูกชายของคุณ ที่ย้ายก้นไทเทเนี่ยมเก่าๆ ของผม ออกมาจากความคิดเดิมๆ
A virus which strips them of their powers and leads to their eventual death.ไวรัสที่จะกัดกินพวกเขาจากพลังเหนือธรรมชาติ และดึงพวกเขาไปสู่ความตาย
Okay. Huge star, great publicity, terrific money versus eventual death.โอเค ดาราดัง ภาพลักษณ์ดี รวย...
Had the bombs being constructed here found their eventual intended target the devastation could...ที่มือระเบิดตั้งใจจะก่อเหตุ เพราะมีการค้นพบแผนการ ที่ต้องการจะทำลายจริงๆ
"the eventual result of which was our nation's collapse,และ ในท้ายที่สุดแล้ว ประเทศของเราก็จะล่มสลาย
And you're right. This all is just stuff that leads to your eventual demise.แล้วคุณพูดถูก มันก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่จุดจบของชีวิตคุณ
Subject to entropy, decay and eventual death.เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง เน่าเปื่อย และก็ตายไปในที่สุด
AND EVEN OUR EVENTUAL FATE.สถานที่ของเราในจักรวาล
WHAT DARK MATTER MIGHT MEAN FOR OUR EVENTUAL FATE.สสารมืดอาจจะเป็นสิ่งที่ ที่ได้รับอนุญาตกาแล็ก ซีของเราในรูปแบบ
~ gradually leaving me, my eventual fate ~~ค่อยๆจากฉันไป เจ้าโชคชะตา~
Zoe, we can't think in eventual terms, OK?ในที่สุดเธอก็จะเหนื่อยไปเอง โซอี้ เราคิดไปไกลขนาดนั้นไม่ได้ โอเค้
The more bodachs that show up, the bigger the eventual feast.ยิ่งมากันเยอะ เรื่องก็ยิ่งใหญ่โต

eventual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 终于 / 終於] at last; in the end; finally; eventually
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, 总归 / 總歸] eventually; after all; anyhow
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
安禄山[Ān Lù shān, ㄢ ㄌㄨˋ ㄕㄢ, 安禄山 / 安祿山] An Lushan (703-757), famous general and favorite of Tang emperor Xuanzong 玄宗, eventually precipitated catastrophic An Shi rebellion 安史之亂|安史之乱 (755-763)
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不虞] unexpected; eventuality; contingency; not worry about

eventual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P)
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P)
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P)
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards
早晩[そうばん, souban] (n-adv,n) sooner or later; eventually
生き身は死に身;生き身は死身(io)[いきみはしにみ, ikimihashinimi] (exp) all that lives must eventually die
究極(P);窮極[きゅうきょく, kyuukyoku] (n,adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P)
結局[けっきょく, kekkyoku] (n-adv,n) after all; eventually; in the end; (P)

eventual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณี[n.] (køranī = ka) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī ) EN: in case of ; in case ; in the even that ; if FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately FR: finalement ; en définitive ; au final ; en fin de compte
ไป ๆ มา ๆ[adv.] (pai-pai mā-) EN: eventually ; in the end FR:
ปัญจวัคคีย์[n.] (panjawakkhī) EN: the five ascetics who eventually became followers of the Buddha FR:

eventual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planung {f} für Eventualfällecontingency planning
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten
Eventualität {f}eventuality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eventual
Back to top