ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

erg

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *erg*, -erg-

erg ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erg (n.) หน่วยวัดของพลังงานในระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที 1 erg มีค่าเท่ากับ 107 joule
erg (n.) พื้นที่ในทะเลทรายที่มีลมพัดกวาดทำให้ทรายปลิวไปมา โดยเฉพาะในทะเลทรายซาฮาร่า Syn. desert
ergo (adv.) เพราะฉะนั้น (คำทางการ) See also: ดังนั้น Syn. hence, therefore, thus
ergo (conj.) เพราะฉะนั้น (คำทางการ) See also: ดังนั้น Syn. hence, therefore, thus
ergonomics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ Syn. biotechnology, human engineering
ergosterol (n.) ผลึกสเตียรอยด์ที่พบมากในยีสต์และรา
ergot (n.) โรคของธัญพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ergot (n.) สารที่ได้จากเชื้อรา ergot ซึ่งสามารถนำไปทำยารักษาโรคได้
English-Thai: HOPE Dictionary
ergabbr. electroratiogram
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ERG (electroretinogram)อีอาร์จี (ภาพคลื่นไฟฟ้าจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergometer; dynamometer; sthenometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ergotเออร์กอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ergเอิร์ก [การแพทย์]
Ergocalciferolsไวตามินดี2,วิตะมินดี2,เออร์โกแคลซิเฟอรอล,เออโกแคลซิเฟอรอล [การแพทย์]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ergosterolเออร์กอสเตอรอล,เออโกสเตอรอล,เออร์โกสเตอรอล,เออกอสเทอรอล [การแพทย์]
Ergotสารพิษเออร์กอต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
erg (n.) หน่วยวัดของพลังงานในระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที 1 erg มีค่าเท่ากับ 107 joule
EMS (abbr.) บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
ergot (n.) สารที่ได้จากเชื้อรา ergot ซึ่งสามารถนำไปทำยารักษาโรคได้
overgrew (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overgrow
overgrew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overgrow
overgrown (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ overgrow
overgrown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overgrow
Sergt (abbr.) คำย่อของ sergeant
undergrad (n.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
undergrad (adj.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
underwent (vt.) กริยาช่อง 2 ของ undergo Syn. go through
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (n.) Department of Energy Development and Promotion
กรุ (n.) underground hiding place See also: chamber, repository, hiding place Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์
กศ.บ. (n.) undergraduate studies Syn. การศึกษาบัณฑิต
การบรรจบ (n.) convergence Syn. การเบนเข้า Ops. การแยก, การบาน
การลู่เข้า (n.) convergence Syn. การบรรจบ, การเบนเข้า Ops. การแยก, การบาน
การศึกษาบัณฑิต (n.) undergraduate studies
การเบนเข้า (n.) convergence Syn. การบรรจบ Ops. การแยก, การบาน
การแพ้ยา (n.) allergy See also: drug allergy
กำลังภายใน (n.) internal energy See also: internal power
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has been on the verge of tearsเธอจวนเจียนจะหลั่งน้ำตาแล้ว
I use it for my allergiesฉันใช้มันแก้อาการแพ้ มันได้ผลนะ
I gave you that key for emergenciesฉันให้กุญแจกับคุณสำหรับเหตุฉุกเฉิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.มีเพียง เมเยอร์เบิก ที่ช่วยเราได้ ประเด็นคือ เราไม่เคยเห็นเขาอีกเลย
My boy, you are allergic.เด็กของฉันคุณจะแพ้ แพ้?
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย
Sarkhan was under Japanese occupation at the time, and I fought with the Sarkhanese underground.{\cHFFFFFF}Sarkhan อยู่ภายใต้การ การยึดครองของญี่ปุ่นในเวลานั้น {\cHFFFFFF}และฉันต่อสู้กับ ใต้ดิน Sarkhanese
We're in a political emergency.{\cHFFFFFF}เราอยู่ในที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการเมือง
I'm allergic to Penicillin and all them other wonder drugs.อย่างไรก็ตามฉันแพ้ เพนิซิลิน และทุกสงสัยยาอื่น ๆ หมากฝรั่ง?
For the last time sergeant I'm telling you I want the prisoners treated as prisoners.นี่จ่า ขอบอกเป็น... ...ครั้งสุดท้ายนะ... ...ฉันต้องการให้ทำกับ นักโทษเหมือนนักโทษ
Sergeant gangrene is eating my leg away not my eyes.นี่จ่า แผลมันทำลาย ขาฉันนะ... ...ไม่ใช่ตา
Corporal of Musket Transom, my troop sergeant and a good all-rounder.จ่าทหารของฉันและดีทั้งหมด กลม อยู่ที่นั่น.
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน
Sergeant Transom, tank and infantry coming from the right.จ่าท้ายรถถังและทหารราบ มาจากด้านขวา ฝั่งนี้.
To me, Sergeant Transom!ให้ฉันจ่าท้าย! ถึงฉัน!

erg ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 过敏性反应 / 過敏性反應] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)
场区应急[chǎng qū yīng jí, ㄔㄤˇ ㄑㄩ ㄐㄧˊ, 场区应急 / 場區應急] area emergency
曲霉毒素[qǔ méi dú sù, ㄑㄩˇ ㄇㄟˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 曲霉毒素] aspergillus
米麴菌[mǐ qū jūn, ㄇㄧˇ ㄑㄩ ㄐㄩㄣ, 米麴菌] Aspergillus oryzae (type of mold)
[qū, ㄑㄩ, 麴] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲
诧异[chà yì, ㄔㄚˋ ㄧˋ, 诧异 / 詫異] flabbergasted; astonished
原子能[yuán zǐ néng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ, 原子能] atomic energy
[bì, ㄅㄧˋ, 哔 / 嗶] beiges; serge
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 彭博通讯社 / 彭博通訊社] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, 地堡] bunker (underground fortification)
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, 一触即发 / 一觸即發] could happen at any moment; on the verge
加里宁格勒[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, 加里宁格勒] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia
嘉士伯[Jiā shì bó, ㄐㄧㄚ ㄕˋ ㄅㄛˊ, 嘉士伯] Carlsberg
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
[tǎn, ㄊㄢˇ, 菼] Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass); Miscanthus sinensis (feather grass)
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
中国国家原子能机构[Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 中国国家原子能机构 / 中國國家原子能機構] China Atomic Energy Agency (CAEA)
教士[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, 教士] churchman; clergy
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, 带劲 / 帶勁] energetic; exciting; of interest
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
洗涤剂[xǐ dí jì, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ ㄐㄧˋ, 洗涤剂 / 洗滌劑] cleaning agent; detergent
神职人员[shén zhí rén yuán, ㄕㄣˊ ㄓˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 神职人员 / 神職人員] clergy; cleric
竞争和聚合[jìng zhēng hé jù hé, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ, 竞争和聚合 / 競爭和聚合] compete and converge
汇合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, 汇合 / 匯合] confluence; to converge; to join; to fuse; fusion
汇流[huì liú, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, 汇流 / 匯流] confluence; converging together
能量守恒[néng liàng shǒu héng, ㄋㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˇ ㄏㄥˊ, 能量守恒 / 能量守恆] conservation of energy
汇聚[huì jù, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 汇聚 / 匯聚] convergence; to come together
[còu, ㄘㄡˋ, 辏 / 輳] converge; hub of wheel
协同作用[xié tóng zuò yòng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 协同作用 / 協同作用] synergy; cooperative interaction
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
裁并[cái bìng, ㄘㄞˊ ㄅㄧㄥˋ, 裁并 / 裁並] cut down and merge
去垢剂[qù gòu jì, ㄑㄩˋ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ, 去垢剂 / 去垢劑] detergent
洗洁剂[xǐ jié jì, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 洗洁剂 / 洗潔劑] detergent

erg ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P)
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot)
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アーガット[, a-gatto] (n) ergot
アークエネルギー[, a-kuenerugi-] (n) arc energy
アーゴノミックス[, a-gonomikkusu] (n) ergonomics
アイエーイーエー[, aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA
アイエーシーエー[, aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アスペルガー症候群[アスペルガーしょうこうぐん, asuperuga-shoukougun] (n) Asperger's syndrome
アスペルギルス症[アスペルギルスしょう, asuperugirusu shou] (n) aspergillosis
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P)
アネルギー[, anerugi-] (n) anergy
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アレルギー[, arerugi-] (n,adj-no) allergy (ger
アレルギーテスト[, arerugi-tesuto] (n,vs) allergy testing
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic)
アレルギー反応[アレルギーはんのう, arerugi-hannou] (n) allergic reaction
アレルギー性[アレルギーせい, arerugi-sei] (adj-no) allergenic; allergic
アレルギー性炎症[アレルギーせいえんしょう, arerugi-seienshou] (n) allergic inflammation
アレルギー性疾患[アレルギーせいしっかん, arerugi-seishikkan] (n) allergic disease
アレルギー性鼻炎[アレルギーせいびえん, arerugi-seibien] (n) allergic rhinitis
アレルギー症状[アレルギーしょうじょう, arerugi-shoujou] (n) allergy symptoms
アレルゲン[, arerugen] (n) allergen (ger
アレルゲン皮膚反応[アレルゲンひふはんのう, arerugen hifuhannou] (n) allergen skin test
アレルフリー[, arerufuri-] (adj-no,n) allergy-free
アングラマネー[, anguramane-] (n) (abbr) underground money
アングラ劇場[アングラげきじょう, angura gekijou] (n) underground theater; underground theatre
アンバーグリス[, anba-gurisu] (n) (See 竜涎香) ambergris
イオン化エネルギー[イオンかエネルギー, ion ka enerugi-] (n) energy of ionization; energy of ionisation
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
イソスズメダイ[, isosuzumedai] (n) yellowtail sergeant (Abudefduf notatus)
イマージェンシー[, ima-jienshi-] (n) emergency
ウォーターゲート[, uo-ta-ge-to] (n) Watergate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エナジーセーバ[えなじーせーば, enaji-se-ba] energy saver
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level
マージ[まーじ, ma-ji] merge (vs)
モニタのエナジーセーブ[もにた の えなじーせーぶ, monita no enaji-se-bu] display energy saver
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering
併合[へいごう, heigou] merging (vs), merger
併合用ファイル[へいごうようファイル, heigouyou fairu] merge file
収束[しゅうそく, shuusoku] convergence
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry
発散[はっさん, hassan] divergence (vs)
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground

erg ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
อาหารยามฉุกเฉิน[n. exp.] (āhān yām ch) EN: emergency food FR:
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; iceberg lettuce FR: laitue iceberg [f] ; salade iceberg [f]
อาการแพ้[n. exp.] (ākān phaē) EN: allergy FR: allergie [f]
อโกลนีมา[n. exp.] (aklōmīnā) EN: aglaonema ; Chinese evergreen FR:
อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ; เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน[n. prop.] (Alek Foēkūs) EN: Alex Ferguson ; Sir Alex Ferguson FR: Alex Ferguson
อำพันขี้ปลา[n.] (amphankhīpl) EN: ambergris FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[n.] (amphanthøng) EN: ambergris FR: ambre gris [m]
อัมพวัน ; อัมพวา[n.] (amphawan ; ) EN: mango orchard FR: verger de manguiers [m]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom dai) EN: divergent series FR:
อนุกรมไฮเพอร์จีออเมตริก[n. exp.] (anukrom hai) EN: hypergeometric series FR:
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khø) EN: convergent series FR:
อนุกรมลู่เข้า[n. exp.] (anukrom lū ) EN: convergent series FR: série convergente [f]
อนุกรมลู่เข้ามีเงื่อนไข[n. exp.] (anukrom lū ) EN: conditionally convergent series FR:
อนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์[n. exp.] (anukrom lū ) EN: absolute convergent series FR:
อนุกรมลู่ออก[n. exp.] (anukrom lū ) EN: divergent series FR: série divergente [f]
เอางานเอาการ[adj.] (ao-ngān ao ) EN: energetic ; serious ; industrious ; conscientious FR:
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อตาลันต้า[TM] (Atālantā) EN: Atalanta ; Atalanta Bergamo ; Atalanta BC FR: Atalanta
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater FR: souterrain
บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก[n. prop.] (Bādoēn-Wēua) EN: Baden-Württemberg FR:
แบร์เกน[n. prop.] (Baēkēn) EN: Bergen FR: Bergen
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together FR: rejoindre ; converger ; confluer
บรรจบกัน[v. exp.] (banjop kan) EN: converge FR: converger ; confluer
บ้านเยาวชน[n. exp.] (bān yaowach) EN: youth hostel FR: auberge de jeunesse [f]
เบียร์คาร์ลสเบิร์ก[TM] (Bīa Khāssab) EN: Carlsberg Beer FR: Carlsberg [f]
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert FR: détourner ; dévier
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: virgin ; chaste ; pure FR: vierge ; chaste
บุษบง[n.] (butsabong) EN: Boesenbergia pulcherrima FR: Boesenbergia pulcherrima
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip FR: macérer ; tremper ; immerger
แชบ๊วย[n.] (chaebūay) EN: Fenneropenaeus merguiensis ; Penaeus merguiensis FR: Fenneropenaeus merguiensis ; Penaeus merguiensis
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชายฝั่งทะเลยกตัว[n. exp.] (chāifang th) EN: emerged shoreline FR:
ชายฝั่งทะเลยุบตัว[n. exp.] (chāifang th) EN: submerged shoreline FR:
ใช้พลังงานมหาศาล[v. exp.] (chai phalan) EN: FR: utiliser une énergie considérable
ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน[v. (loc.)] (chaknāmkhao) EN: FR: faire entrer le loup dans la bergerie.
เฉนียน[n.] (chanīen) EN: river bank ; bank FR: berge [f]
ชั้นใต้ดิน[n. exp.] (chan tāidin) EN: underground floor FR: sous-sol [m] ; étage en sous-sol [m]
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: Dalbergia nigrescens FR: Dalbergia nigrescens

erg ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abänderungsantrag {m}; Ergänzungsantrag
Abgabe {f}; Übergabe
Abenteuergeschichte {f}; Abenteurergeschichte
Ale {n}; helles, obergäriges Bierale
allergenarm {adj}low in allergens
Allergen {n}; Allergiestoff
allergisch; äußerst empfindlich {adj} (gegen) [med.]allergic (to)
Allergiker {m}; Allergikerin
Allergie {f} (gegen) [med.] | Allergien
Schrebergarten {m} | Schrebergärten
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Lösung {f}; Ergebnis
Apotheose {f}; Vergöttlichung
Anhang {m}; Ergänzung
Leistungsbewertung {f} | ergebnisbezogene Leistungsbewertungappraisal of results | appraisal by results
Herberge {f} | Herbergen
Atomenergie {f}atomic energy; nuclear energy
Atomenergiekommission {f}Atomic Energy Commission (AEC)
Atomgesetz {n}Atomic Energy Act
Vergrößerung {f} | Vergrößerungen
Zuschlag {m}; Auftragsvergabe
Kindergesicht {n} | Kindergesichter
Hintergrund {m} | Hintergründe
Zwerghuhn {n} [ornith.] | Zwerghühner
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted
Vergleich {m} | Vergleiche
Becher {m}; Becherglas
Bierglas {n} | Biergläser
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking
Bewertung {f}; Leistungsvergleich
Blut {n} | blaues Blut | Blut vergießen | Blut hustenblood | blue blood | to shed blood | to expectorate
Botulismus {m}; Nahrungsmittelvergiftung
unergründlich; unerschöpflich {adj} | unergründlicher; unerschöpflicher | am unergründlichsten; am unerschöpflichstenbottomless | more bottomless | most bottomless
Wahlberglaubpicker {m} [ornith.]Wahlberg's Honeybird
Steuerklasse {f}; Steuergruppe
Kinderspiel {n}; Spaziergang
Maklergebühr {f} | Maklergebühren
energiegeladen {adj}bursting with energy
Kalorienverbrauch {m}calorie consumption; energy consumption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า erg
Back to top