ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exude*, -exude-

exude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exude (vt.) ไหลซึมออก See also: ซึมออกมา Syn. ooze, seep
exude (vi.) ไหลซึมออก See also: ซึมออกมา Syn. ooze, seep
English-Thai: HOPE Dictionary
exude(อิก?ิวดฺ',อิกซิวดฺ') v. ซึมออก,ไหลซึมออก,ทำให้กระจาย., Syn. ooze
English-Thai: Nontri Dictionary
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ,ไหลซึมออกมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exudeซึมเยิ้ม (ข้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably because I exude confidence.อาจจะเป็นเพราะความมั่นใจของผม
You should exude pure evil, born of a blackened soul.คุณต้องปล่อยออร่าปีศาจซึ่งมาจากจิตวิญญาณอันดำมืดของคุณ
Look at that, I'm starting to exude. Want to get that?นั่นซิ ผมเริ่มเหงื่อแตกแล้วล่ะ อยากเปิดประตูไหม?
Said is at my body exudes one kind of light.เน€เธ˜เธญเธ„เธดเธ”เธงเนˆเธฒเธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเน‚เธ”เธ”เน€เธ”เธตเนˆเธขเธงเน€เธžเธฃเธฒเธฐเน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธซเธฃเธญ

exude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through
滲み出る;にじみ出る[にじみでる, nijimideru] (v1,vi) (See 染み出る) to exude; to ooze; to seep out

exude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
ซาบ[v.] (sāp) EN: seep ; ooze ; exude FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
ทะลัก[v.] (thalak) EN: gush out ; leak out under pressure ; exude FR: s'écouler
เยิ้ม[v.] (yoēm) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist FR: suinter ; perler ; exsuder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exude
Back to top