ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eke*, -eke-

eke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eke (vt.) หาเพิ่มเติม See also: ขยาย, ยืด, ทำให้ยาวขึ้น Syn. increase
eke out (phrv.) ชดเชยให้ See also: เพิ่มให้ Syn. scratch out
English-Thai: HOPE Dictionary
eke(อีค) {eked,eking,ekes} vt. เพิ่ม,ขยาย,ยืด,ทำให้ยาวขึ้น adv. ด้วย,อีกด้วย -Phr. (eke out ชดเชยส่วนที่ขาดไปหรือไม่ สมบูรณ์,ผดุงไว้)
English-Thai: Nontri Dictionary
eke(vt) เพิ่ม,ขยาย,ยืด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบ้านการเรือน (n.) housekeeping See also: housework
คนทำงานบ้าน (n.) housekeeper See also: maid, servant Syn. คนรับใช้, คนใช้
นักแสวงหา (n.) seeker See also: hunter
บ้านพักตากอากาศ (n.) weekend house
พนักงานดูแลความสะอาด (n.) housekeeper See also: maid, housemaid
ภัณฑารักษ์ (n.) storekeeper
สุดสัปดาห์ (n.) weekend
เเม่บ้าน (n.) housekeeper See also: maid, housemaid Syn. พนักงานดูแลความสะอาด
แม่บ้าน (n.) housekeeper See also: housemaker Ops. พ่อบ้าน
แม่บ้าน (n.) housekeeper See also: maid, servant Syn. คนรับใช้, คนใช้, คนทำงานบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
How was your weekend?วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเป็นไงบ้าง?
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't wanna eke out another 6 or 9 months retching and sleeping.ฉันไม่อยากจะยื้อต่อ อีกหกหรือเก้าเดือนเพื่อคลื่นไส้จนหลับไป
You don't have to worry about the house at all. Mrs. Danvers is the housekeeper.คุณไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องบ้านเลย คุณนาย แดนเวอร์สเป็นแม่บ้าน ปล่อยเป็นหน้าที่ของหล่อน
The storekeeper said it was the only one of its kind he had ever had in stock.ภัณฑารักษ์กล่าวว่ามันเป็นเพียงคนเดียวของชนิดที่เขาเคยมีในสต็อก
I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy.ผมไม่เคยเห็นคนชอบมัน ไม่ได้ภัณฑารักษ์ที่ขายมันให้กับเด็ก
I think it was a weekend. I'm not sure.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่ามันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันไม่แน่ใจ.
This weekend we'll go out.This weekend we'll go out.
But those beaches will be open for this weekend.เเต่หาดพวกนี่จะต้องเปิดสุดลับดาห์นี่
He was away for the weekend.เขาไปพักผ่อนสุดสัปดาห์
Buried in a hole by a bunch of goddamned weekend warriors!ฝังอยู่ในหลุมโดยพวงนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์
This Mombi is some housekeeper.มอมบี้น่าจะมีแม่บ้านบ้างนะ
Family, Mousekewitz.ครอบครัว เมาส์เกอวิทช์
Fievel Mousekewitz.ไฟเวิล เมาส์เกอวิทช์

eke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拾荒[shí huāng, ㄕˊ ㄏㄨㄤ, 拾荒] to glean; to collect scraps; to eke out a meager living
男管家[nán guǎn jiā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 男管家] butler; majordomo; housekeeper
马夫[mǎ fū, ㄇㄚˇ ㄈㄨ, 马夫 / 馬伕] groom; stable lad; horsekeeper; pimp; procurer
女管家[nǚ guǎn jiā, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 女管家] housekeeper
家政[jiā zhèng, ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ, 家政] housekeeping
家政员[jiā zhèng yuán, ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄩㄢˊ, 家政员 / 家政員] housekeeping staff
管家[guǎn jiā, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 管家] housekeeper; butler; manage one's household
保姆[bǎo mǔ, ㄅㄠˇ ㄇㄨˇ, 保姆] nanny; housekeeper
南方周末[Nán fāng Zhōu mò, ㄋㄢˊ ㄈㄤ ㄓㄡ ㄇㄛˋ, 南方周末] Southern Weekend (newspaper)
周末[zhōu mò, ㄓㄡ ㄇㄛˋ, 周末 / 週末] weekend

eke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口を糊する[くちをのりする, kuchiwonorisuru] (exp,vs-s) (See 糊口,糊する・2) to eke out a living; to barely manage to get by
食い繋ぐ;食いつなぐ[くいつなぐ, kuitsunagu] (v5g,vi) (1) to ration out and survive on (some food); (2) to eke out a living
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans
ウィークエンド(P);ウイークエンド(P)[, ui-kuendo (P); ui-kuendo (P)] (n) weekend; (P)
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter
ウィークエンドハウス[, ui-kuendohausu] (n) weekend house
ウイークエンドファーザー[, ui-kuendofa-za-] (n) weekend father
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair
ガス漏れ警報器[ガスもれけいほうき, gasu morekeihouki] (n) gas leak sensor
シーカー[, shi-ka-] (n) seeker
シェケル[, shiekeru] (n) shekel; sheqel
デケイ[, dekei] (n,vs) {comp} decay
ハイブツール[, haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture)
ハウスキーパー[, hausuki-pa-] (n) housekeeper
ハウスキーピング[, hausuki-pingu] (n) housekeeping
へべれけ[, hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer
三社祭[さんじゃまつり, sanjamatsuri] (n) Sanja Festival (Asakusa Shrine in Tokyo; third weekend of May)
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row
下血[げけつ, geketsu] (n,vs) bloody bowel discharge
世間の目[せけんのめ, sekennome] (exp,n) spotlight; public eye; public's attention; goldfish bowl
世間一般の通念[せけんいっぱんのつうねん, seken'ippannotsuunen] (exp) conventional wisdom
世間体[せけんてい, sekentei] (n) appearance (in the eyes of society); decency
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
世間離れ[せけんばなれ, sekenbanare] (n,vs) (See 世離れる) becoming unworldly; being free from worldliness; not keeping up with social norms
亡命希望者[ぼうめいきぼうしゃ, boumeikibousha] (n) asylum seeker
今週末[こんしゅうまつ, konshuumatsu] (n) this weekend
俗世間[ぞくせけん, zokuseken] (n) this world; secular society; workaday world; this life
倉庫番[そうこばん, soukoban] (n) warehouseman; storekeeper
出不精;出無精[でぶしょう, debushou] (adj-na,n) stay at home; homekeeping
出世間的[しゅっせけんてき, shussekenteki] (adj-na) unworldly; religious
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check
ゴーペケハチロク[ごーぺけはちろく, go-pekehachiroku] 5x86
デケイ[でけい, dekei] decay (vs)
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping
ハチマルペケハチロク[はちまるぺけはちろく, hachimarupekehachiroku] 80x86
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test
名前結合[なまえけつごう, namaeketsugou] name association
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check
電子振替決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT)

eke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุดดินกินหญ้า[v. (loc.)] (khutdinkiny) EN: eke a living out of the land ; lead a hand-to-mouth existence FR:
แบร์เกน[n. prop.] (Baēkēn) EN: Bergen FR: Bergen
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk) EN: weekend house FR: résidence secondaire [f] ; seconde résidence [f] (Belg.) ; maison de vacances [f]
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkē) EN: Heineken Beer ; Heineken FR: Heineken [f]
เบรเกนซ์[n. prop.] (Brēkēn ) EN: Bregenz FR: Bregenz
ชะนีแก้มขาว[n. exp.] (chanī kaēm ) EN: White-cheeked gibbon ; Northern white-cheeked gibbon FR:
เอื้องผาหมอก[n. exp.] (eūang phā m) EN: Coelogyne xyrekes FR: Coelogyne xyrekes
แฮ่กึ๊น[n.] (haēkeun) EN: fried shrimp sausage FR:
ไฮเนเก้น[TM] (Hainēkēn) EN: Heineken FR: Heineken
แก้มอิ่มเป็นพวง[adj.] (kaēm im pen) EN: chubby-cheeked FR:
การเก็บรักษาสินค้า[n.] (kān kepraks) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation FR:
การเก็บสินค้า[n.] (kān kep sin) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation FR:
การรักษาสันติภาพ[n. exp.] (kān raksā s) EN: peacekeeping FR:
การเรือน[n.] (kānreūoen) EN: housework ; housekeeping FR: ménage [m]
เกเรเกเส[adj.] (kērēkēsē) EN: not frank FR:
เกเรเกตุง[v.] (kērēkētung) EN: FR: faire l'école buissonnière
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[org.] (Khana Raksā) EN: National Peacekeeping Committee (NPKC) FR:
เค้เก้[adv.] (khēkē) EN: badly ; ignominiously FR:
คนทำงานบ้าน[n. exp.] (khon thamng) EN: housekeeper FR:
โคเปนเฮเกน[n. prop.] (Khōpenheken) EN: Copenhagen FR: Copenhague
กระรอกบินแก้มสีแดง[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Red-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกบินแก้มสีเทา[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Grey-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกดินแก้มแดง[n. exp.] (krarøk din ) EN: Red-cheeked squirrel FR:
แม่บ้าน[n. exp.] (maēbān) EN: housekeeper ; housewife ; matron ; homemaker ; mistress of a house FR: maîtresse de maison [f] ; gouvernante [f] ; ménagère [f] ; femme au foyer [f] ; femme de chambre [f]
นักผจญภัย[n.] (nak phajonp) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker FR: aventurier [m]
นาง[n.] (nāng) EN: Phalacronotus bleekeri ; Micronema bleekeri FR: Phalacronotus bleekeri ; Micronema bleekeri
งานบ้าน[n. exp.] (ngān bān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; travaux domestiques [mpl] ; corvées domestiques [fpl] (fig.) ; corvées ménagères [fpl] (fig.)
นกกิ้งโครงแก้มขาว[n. exp.] (nok kingkhr) EN: White-cheeked Starling ; Grey Starling FR: Étourneau gris [m] ; Martin gris [m]
นกกิ้งโครงแกลบแก้มสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Chestnut-cheeked Starling FR: Étourneau à joues marron [m] ; Martin des Philippines [m] ; Étourneau des Philippines [m] ; Étourneau philippin [m]
นกกินปลีแก้มสีทับทิม[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Ruby-cheeked Sunbird FR: Souimanga à joues rubis [m] ; Souimanga de Ceylan [m]
นกกระจ้อยแก้มเทา[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Grey-cheeked Warbler FR: Pouillot à joues grises [m] ; Fauvette à joues grises [f] ; Fauvette-gobemouches à joues grises [f]
นกมุ่นรกตาแดง[n. exp.] (nok munrok ) EN: Grey-cheeked Fulvetta FR: Alcippe à joues grises [m] ; Alcippe de Swinhoe [m]
นกมุ่นรกตาขาว[n. exp.] (nok munrok ) EN: Brown-cheeked Fulvetta ; Brown-cheeked Alcippe FR: Alcippe à joues brunes [m] ; Alcippe à joues fauves [f]
นกปรอดโอ่งแก้มเทา[n. exp.] (nok parøt ō) EN: Grey-cheeked Bulbul FR: Bulbul brès [m]
นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล[n. exp.] (nok rawangp) EN: Rusty-cheeked Scimitar-Babbler FR: Pomatorhin à joues rousses [m] ; Pomatorhin à joues rouges [m] ; Pomatorhin à gorge rousse [m] ; Pomatorhin à cou roux [m]
นกติ๊ดแก้มเหลือง[n. exp.] (nok tit kaē) EN: Yellow-cheeked Tit FR: Mésange à dos tacheté [f] ; Mésange royale [f] ; Mésange à joues jaunes [f]
ออกเรือน[v.] (økreūoen) EN: set up housekeeping ; set up a separate household FR: fonder un foyer
ภัณฑารักษ์[n.] (phanthārak) EN: storekeeper ; curator ; caretaker FR:
ผู้ขอลี้ภัย[n. exp.] (phū khø lī ) EN: asylum seeker FR: demandeur d'asile [m]
ผู้รักษาเวลา[n. exp.] (phū raksā w) EN: timekeeper FR:

eke ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adventswochenende {n}weekend in Advent
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
Streifenbrust-Laubtyrann {m} [ornith.]Mottle-cheeked Tyrannulet
Apotheke {f} | Apotheken
Apotheker {m}; Apothekerin
Bekenntnis {n} | Bekenntnisse
Bar {f}; Theke
Bibliothek {f} | Bibliotheken
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Dampfkessel {m}; Siedekessel
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
Pförtner {m}gatekeeper; porter; doorman [Am.]
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust
sichere Aufbewahrung {f}safekeeping
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs
Wirtschaftsgeld {n}housekeeping money
Hypothek {f} (auf) | Hypotheken
Hypothekengläubige {m,f}; Hypothekengläubiger; Hypothekar
Hypothekenschuldner {m}; Hypothekenschuldnerin
Hypothekenzins {m}; Hypothekenzinsen
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships
Gelbwangentrogon {m} [ornith.]Bare-cheeked Trogon
mild {adj} | milder | am mildestenmeek | meeker | meekest
proportional {adj} | umgekehrt proportional (zu)proportional; proportionate | in inverse proportion; in inverse ratio (to)
Religionszugehörigkeit {f}; Religionsbekenntnis
Rubinwangen-Nektarvogel {m} [ornith.]Ruby-cheeked Sunbird
Schneekette {f} | Schneeketten
Sucher {m}seeker
Schatzsucher {m}treasure hunter; treasure seeker
Wochenendausgabe {f}weekend edition
Wochenendbeilage {f}weekend supplement
Wochenendhaus {n}weekend house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eke
Back to top