ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egress*, -egress-

egress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egress (n.) การออกไปข้างนอก (คำทางการ) Syn. emergence, escape
egress (n.) ทางออก Syn. doorway, passage
egress (n.) สิทธิในการออกไปข้างนอก (คำทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
egress(อี'เกรส) n. การออกไปข้างนอก,ลัทธิในการออก vi. (อิเกรส') ออก,ออกไป, See also: egression n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
egress๑. สิทธิที่จะออกไป๒. ทางออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a southern egress with two armed guards and by the garage exit, three more.มียามติดอาวุธ 2 คนที่ทางออกทิศใต้ ตรงประตูโรงรถมีอีก 3
His method of ingress and egress is quiet and unnoticeable.วิธีเข้าออกจากบ้านมันเงียบ และไม่มีใครสังเกตเห็น
Uh, no, ma'am, nor have I been able to establish any means of egress used by the killer.เ่อ่อ ยังครับ แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่า ฆาตกรหนีออกไปทางไหน
He's taken me through deep-regression hypnosis.จากงานวิจัยผม ผมทำงานใกล้ชิดกับ ชายคนหนึ่งชื่อ Dr Heitz Werber
Take him back to my ship for mind regression.เอาตัวมันไปอ่านจิตที่ยานข้า
Algernon's regression doesn't prove it will happen to Charly.แอลจะโนน ถดถอย ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับ ชาลี
This regressive syndrome may be limited to the mice.นี้ซินโดรมถอยหลังอาจ จำกัด ให้กับหนู
Clothing and objects get her into it... and begin the regression.เสื้อผ้ากับของเก่าพวกนั้น จะพาเธอเข้าไปในนั้น และเริ่มกระบวนการถอดจิต
I'll be your dad if you feel a bit of regression coming on.เป็นพ่อนายก็ได้ถ้านายอยากกลับไปเป็นเด็กอีก
Either the reason is predicated on a series of sub-reasons leading to an infinite regression, or it tracks back to arbitrary axiomatic statements, or it's ultimately circular, i.e.I'm moving out because I'm moving out.หรืออีกอย่างเหตุผลที่เป็นนัยบนลำดับภายใต้เหตุผลรองที่นำไปสู้การเสื่อมถอยแบบไม่สิ้นสุด หรือ การกลับสู่การยอมรับในตัวมันเอง หรือ มันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด
We must distract you from your emotional pain, regress you back to your childhood.เราต้องดึงความสนใจนาย ออกจากความเจ็บปวด พานายถอยกลับไปสู่วัยเด็ก
Okay, there are two ways to regress you.ก็ได้ มี 2 ทางที่จะย้อนนายไป

egress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退步[tuì bù, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 退步] degenerate; regress
回视[huí shì, ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ, 回视 / 回視] regression

egress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
復円[ふくえん, fukuen] (n,vs) emersion (after an eclipse); egress
リグレッションテスト[, riguresshontesuto] (n) {comp} regression test
回帰テスト[かいきテスト, kaiki tesuto] (n) {comp} regression test
回帰モデル[かいきモデル, kaiki moderu] (n) regression model
回帰分析[かいきぶんせき, kaikibunseki] (n) {math} regression analysis
回帰分析解析[かいきぶんせきかいせき, kaikibunsekikaiseki] (n) {math} regression analysis
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] (n) {comp} polynomial regression
後退的論証[こうたいてきろんしょう, koutaitekironshou] (n) (obsc) regressive probation
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression
退縮[たいしゅく, taishuku] (n,vs,adj-no) regression (of cancer); involution (of an organ); atrophy
逆進税[ぎゃくしんぜい, gyakushinzei] (n) regressive tax
重回帰[じゅうかいき, juukaiki] (n) {comp} multiple regression
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] polynomial regression
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression

egress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราภาษีถดถอย[n. exp.] (attrā phāsī) EN: regressive tax rate FR:
การเสื่อมถอย[n. exp.] (kān seūam t) EN: regression ; degeneration FR:
การถดถอย[n.] (kān thotthø) EN: regression ; going back ; retreat ; depletion FR: retrait [m] ; régression [f]
การถดถอยเชิงเดียว[n. exp.] (kān thotthø) EN: simple regression FR:
การถดถอยเชิงเส้น[n. exp.] (kān thotthø) EN: linear regression FR: régression linéaire [f]
การถดถอยพหุคูณ[n. exp.] (kān thotthø) EN: multiple regression FR:
การวิเคราะห์การถดถอย[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: regression analysis FR:
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: linear regression analysis FR:
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: multiple regression analysis FR:
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
นิโกร[n. prop.] (Nikrō) EN: Negro FR: Noir [m] ; Noire [f] ; Nègre [m] (péj., vx) ; Négresse [f] (péj., vx)
ภาษีอัตราถดถอย[n. exp.] (phāsī attrā) EN: regressive tax FR:
สมการถดถอย[n. exp.] (samakān tho) EN: regression equation FR:
สัมประสิทธิ์การถดถอย[n. exp.] (samprasit k) EN: regression coefficient FR:
ถอยกลับ[v. exp.] (thøi klap) EN: retreat FR: rétrograder ; régresser
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress ; recede FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser
ถดถอย[adj.] (thotthøi) EN: regressive FR: régressif

egress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückwärtsbewegung {f}backward movement; regression
Standardabweichung {f} [math.]standard deviation; standard degression
Regressand {m}regressand; predictand
Regressionskoeffizient {m} [math.]regression coefficient
Regressor {m} [math.]regressor; predicted variable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egress
Back to top