ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drown*, -drown-

drown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drown (vt.) จมน้ำ See also: จม Syn. sink, dip, dive
drown (vi.) จมน้ำ See also: จม Syn. sink, dip, dive Ops. surface emerge
drown (vt.) ท่วมท้น
drown in (phrv.) ทำให้จมอยู่ใน See also: แช่อยู่ใน
drown out (phrv.) ทำให้ไม่ได้ยินเสียง
drown out (phrv.) ไร้ที่อยู่เพราะน้ำท่วม
drown out (vt.) กลบ (เสียง) (มักใช้รูป passive voice) See also: ทำให้เกิดเสียงดัง (จนไม่ได้ยินเสียงอื่น)
drowned (adj.) ซึ่งจมน้ำตาย
drowned (adj.) ซึ่งเปียกชุ่ม
drowning (adj.) ซึ่งจมน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
English-Thai: Nontri Dictionary
drown(vi,vt) จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,ถ่วงน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
drowned weirdrowned weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drowningการจมน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จมน้ำ (v.) drown See also: be drowned, get drowned Ops. ลอยน้ำ
กลบ (v.) drown out Syn. กลบมิด
กลบมิด (v.) drown out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่
No more water. I don't want you to drown me.ไม่ต้องราดนํ้าเเล้ว เดี๋ยวจมนํ้าตายพอดี
Draw him into the shallow water. I'm going to draw him in and drown him.ส่อมันเข้าเขตนํ้าตี้น ล่อเข้าไปให้มันจมนํ้า
The cat had kittens. I have to drown them.ลูกแมว ต้องเอาไปทิ้ง
For that, I will see them drown in blood.ฉันอยากล้างแค้นพวกมัน
Music to drown by. Now I know I'm in first class.มีดนตรีประกอบด้วย เราอยู่ชั้น 1 แน่
You drown her out.ก็คุณมาแทนแม่แล้วนี่
To heal my heart and drown my woeTo heal my heart and drown my woe
And I hope you drown in it!และหวังว่าเธอคงจะจมมันตาย
(Portuguese) I don't want to drown saving some shit my grandmother could have written.ฉันยังไม่อยากจมน้ำตาย เพราะมาเก็บงานห่วยๆ อย่างของย่าฉันหรอกนะ
Uh-huh, so it's his fault that I went bankrupt and nearly went to jail, and you married Caleb Nichol and later watched him drown in a pool, and Trey got shot.งั้นก็เป็นความผิดเขา ที่ผมโดนฟ้องล้มละลาย/เกือบเข้าคุก และคุณก็แต่งกับเคเล็บ นิโคล
Then you started to drown and everyone had a fitพอเธอเริ่มจะจมน้ำ ทุกคนตกใจกันใหญ่เลยละ

drown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借酒浇愁[jiè jiǔ jiāo chóu, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄡˊ, 借酒浇愁 / 借酒澆愁] to drown one's sorrows (in alcohol)
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝
使溺死[shǐ nì sǐ, ㄕˇ ㄋㄧˋ ㄙˇ, 使溺死] drown
沉潭[chén tán, ㄔㄣˊ ㄊㄢˊ, 沉潭] drowning sb tied to a rock (as a form of torture)
[mò, ㄇㄛˋ, 没 / 沒] drowned; to end; to die; to inundate
[yān, ㄧㄢ, 淊] drown; submerge
[yān, ㄧㄢ, 淹] drown; submerge
[nì, ㄋㄧˋ, 溺] drown; indulge; be addicted to; spoil (a child)

drown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち消す(P);打消す(P)[うちけす, uchikesu] (v5s,vt) (1) to deny; to contradict; (2) to negate (esp. a sound); to drown out; (P)
溺れ死ぬ[おぼれじぬ, oborejinu] (v5n) (sens) to die by drowning; to drown
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
土左衛門[どざえもん, dozaemon] (n) drowned body of a person (after sumo wrestler Narusegawa Dozaemon)
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river
水死[すいし, suishi] (n,vs) drowning; (P)
水死体[すいしたい, suishitai] (n) drowned body
水死者[すいししゃ, suishisha] (n) drowned person
水禍[すいか, suika] (n) flood disaster; drowning
水難[すいなん, suinan] (n) drowning; flood; shipwreck
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by
海の藻屑となる[うみのもくずとなる, uminomokuzutonaru] (exp,v5r) to be drowned at sea
海の藻屑と消える[うみのもくずときえる, uminomokuzutokieru] (exp,v1) (See 海の藻屑となる) to be drowned at sea
溺らす[おぼらす, oborasu] (v5s,vt) (1) to drown; (2) to cause to be indulged or addicted
溺れる[おぼれる, oboreru] (v1,vi) (1) (uk) to drown; to nearly drown; to sink below the surface (of water); (2) to indulge in; to lose one's head over something; to wallow in; (P)
溺れ損なう[おぼれそこなう, oboresokonau] (v5u) to come near being drowned
溺れ死に[おぼれじに, oborejini] (n) (sens) death by drowning
溺れ込む[おぼれこむ, oborekomu] (v5m) to drown; to get addicted; to become infatuated
溺死[できし, dekishi] (n,vs) death by drowning
溺死体[できしたい, dekishitai] (n) drowned body
溺死者[できししゃ, dekishisha] (n) drowned person
濡れ鼠[ぬれねずみ, nurenezumi] (n) soaked to the skin; like a drowned rat
自棄酒;やけ酒;焼け酒;焼酒[やけざけ, yakezake] (n) drowning one's cares in drink; drinking in desperation
自棄飲み;焼飲み[やけのみ, yakenomi] (n,vs) drowning one's cares in drink

drown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดดน้ำตาย[v. exp.] (dōt nām tāi) EN: drown oneself FR:
จมน้ำ[v. exp.] (jom nām) EN: drown ; be drowned ; get drowned FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
กินเหล้าแก้กลุ้ม[v. exp.] (kin lao kaē) EN: drown one's sorrows FR: noyer son chagrin ; noyer son ennui
กลบ[v.] (klop) EN: conceal ; cover up ; cover over ; drown out ; veil ; bury ; shut ; hide ; fill up FR: couvrir
กลบมิด[v. exp.] (klop mit) EN: drown out FR:
กลบเสียง[v. exp.] (klop sīeng) EN: drown out a noise FR:
ถ่วงน้ำ[v. exp.] (thūang nām) EN: drown by weighting FR: noyer ; immerger
เตี้ยอุ้มค่อม[X] (tīa-umkhǿm) EN: Drown not thyself to save a drowning man. FR:

drown ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tränenüberströmt {adj}drowned in tears

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drown
Back to top