ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*drill*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drill, -drill-

*drill* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drill (n.) การฝึกฝน See also: การฝึกหัด Syn. practice, rehearsal
drill (vt.) เจาะ See also: ขุด Syn. perforate, jab, lanch, penetrate
drill (vt.) ฝึกฝน See also: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ
drill (n.) สว่านไฟฟ้า See also: เครื่องเจาะ
drill (n.) เครื่องหว่านเมล็ดพืช
drill (n.) ร่องที่ใช้หว่านพืช
drill (vt.) หว่านพืช
drill (n.) ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ
drill down (phrv.) เจาะลงไป
drill in (phrv.) พูดตอกย้ำ See also: พร่ำสอน Syn. hammer in
drill into (phrv.) เจาะรูด้วยเครื่องมือ (เช่นสว่าน)
drill into (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอน Syn. hammer into
espadrille (n.) รองเท้าแตะที่ทำจากผ้าหรือผ้าใบ พื้นล่างของรองเท้าทำจากเชือกถัก บางครั้งก็มีสายผูกรอบข้อเท้า
mandrill (n.) ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา
quadrille (n.) การเต้นรำ 4 คู่ See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
quadrillion (n.) เลข 1 ซึ่งเติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillion (adj.) ซึ่งเป็นเลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillionth (n.) เลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
burr drilln. สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
hand drillสว่านมือ
mandrill(แมน'ดริล) n. ลิงขนาดใหญ่ที่ดุร้ายจำพวก Papio sphinx ในภาคตะวันตกของแอฟริกา
quadrillion(โควดริล'เยิน) n. เลข (1ถึง9) ที่เติม'0'อีก15ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส)
tap drilln. สว่านสำหรับเจาะรูเป็นเกลียว
English-Thai: Nontri Dictionary
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drillingการเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Drillการทำซ้ำ,การขีด [การแพทย์]
drillingdrilling, การเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fire Drillsการฝึกหนีไฟ [การแพทย์]
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
Mandrillsแมนดริลล์ [การแพทย์]
Percussion Drillingการเจาะแบบกระแทก [ปิโตรเลี่ยม]
Rotary Drillingการเจาะแบบหมุน, การเจาะแบบหมุน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเจาะ (n.) drilling See also: puncturing, perforation
ขุดเจาะ (v.) drill See also: bore Syn. ขุด, เจาะ
ฝึกปรือ (v.) drill See also: be well-trained, be in constant drill Syn. ฝึกฝน
ฝึกหัด (v.) drill See also: practise, drill, exercise Syn. ฝึก
วิธีฝึก (n.) drill See also: exercise
สว่าน (n.) drill See also: gimlet, wimble
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
"Come on, Danny. Hair drill, " she would say.ท่านจะพูดว่า "มา แดนนี่ มาม้วนผมให้ที"
Those holes that were drilled from the inside.รูพวกนั้นถูกเจาะมาจากด้านใน
Couldn't your drill instructor do something?ทำอะไรกับมันได้หรือไม่ เช่นกระทุ้งรวดเร็วขึ้นไม้เท้า
Did they drill holes in it for bowling?เขาเจาะรูไว้ให้ เล่นโบว์ลิ่งไหม
Here's the drill. They can make you take the medication.นี่เป็นการรักษา พวกนั้นบังคับให้คุณรับการรักษา
You know the drill. No panties.เธอรู้นี่ว่าสว่านไม่มีกางเกง
You drilled it into me 20 years ago.ที่คุณบอกฉันเมื่อ 20ปีก่อนไง
And drill him with hard questions. Throw them at him.แล้วก็ยิงคำถามยากๆกับเค้าเยอะๆ ยิงใส่เป็นชุดเลย
You're looking at the best drilling team in the world. We'll chew to that depth in seven days.คุณกำลังอยู่กับทีมขุดเจาะที่เยี่ยมที่สุดในโลก เราจะเจาะความลึกนั่นใน 7 วัน
Mr Quinn, begin drilling operations as soon as you can.เริ่มเจาะ เร็วที่สุดที่คุณทำได้
It's drilled at a perfect 30-degree angle.มันขุดได้เยี่ยม มุม 30 องศา

*drill* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演武[yǎn wǔ, ㄧㄢˇ ˇ, 演武] arms drill; to practice martial arts
布迪亚[Bù dí yà, ㄅㄨˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, 布迪亚 / 布迪亞] Baudrillard (name)
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, 出操] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise
操典[cāo diǎn, ㄘㄠ ㄉㄧㄢˇ, 操典] drill book
操法[cāo fǎ, ㄘㄠ ㄈㄚˇ, 操法] drill rules
操练[cāo liàn, ㄘㄠ ㄌㄧㄢˋ, 操练 / 操練] drill; practice
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, 演练 / 演練] drill; practice
[lóu, ㄌㄡˊ, 耧 / 耬] drill for sowing grain
训练[xùn liàn, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ, 训练 / 訓練] drill; exercise; train; training
钻探机[zuān tàn jī, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ ㄐㄧ, 钻探机 / 鑽探機] drilling machine
钻眼[zuān yǎn, ㄗㄨㄢ ㄧㄢˇ, 钻眼 / 鑽眼] drill hole
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, 练习 / 練習] exercise; drill; practice
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry)
毛口[máo kǒu, ㄇㄠˊ ㄎㄡˇ, 毛口] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中石油川东钻探公司 / 中石油川東鑽探公司] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC)
钻压[zuān yā, ㄗㄨㄢ ㄧㄚ, 钻压 / 鑽壓] pressure on a drill bit
钻粉[zuān fěn, ㄗㄨㄢ ㄈㄣˇ, 钻粉 / 鑽粉] residue from drilling; slag hill
教头[jiào tóu, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, 教头 / 教頭] sporting coach; military drill master (in Song times)
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
钻探[zuān tàn, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ, 钻探 / 鑽探] drilling
气锤[qì chuí, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄟˊ, 气锤 / 氣錘] pneumatic drill

*drill* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァリエーション・ドリル;ヴァリエーションドリル[, varie-shon . doriru ; varie-shondoriru] (n) variation drill
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
カドリール[, kadori-ru] (n) quadrille
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P)
ドリルダウン[, dorirudaun] (n) {comp} drill down
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill
ボール盤[ボールばん, bo-ru ban] (n) boor-bank drilling machine
ボウリング(P);ボーリング(P)[, bouringu (P); bo-ringu (P)] (n,vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P)
マンドリル;マントリル[, mandoriru ; mantoriru] (n) mandrill
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P)
体操場[たいそうじょう, taisoujou] (n) gymnasium; drill ground
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill
嚢中の錐[のうちゅうのきり, nouchuunokiri] (exp) (id) cream rises to the top; a drill in a bag (will always poke through)
実習[じっしゅう, jisshuu] (n,vs,adj-no) practice; practise; training (esp. practical and hands-on); drill; (P)
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate
採油[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil
採油権[さいゆけん, saiyuken] (n) oil concession; drilling rights
武者修業[むしゃしゅぎょう, mushashugyou] (n) samurai drill; knight errantry
火鑽り;火切り;燧[ひきり, hikiri] (n) hand drilling (to start a fire); hand drill
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British)
穴あけ;穴開け[あなあけ, anaake] (n,n-pref) drilling
穿孔機;せん孔機[せんこうき, senkouki] (n) drill; perforator; (hole) puncher; keypunch
緊急浮上訓練[きんきゅうふじょうくんれん, kinkyuufujoukunren] (n) emergency surfacing drill (submarine)
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill
[すい, sui] (n) drill; auger
錬成;練成[れんせい, rensei] (n,vs) training; drilling
鍛え[きたえ, kitae] (n) (1) forging; tempering; (2) drilling; training; disciplining
鑿井;削井[さくせい, sakusei] (n,vs) well drilling
鑿岩機;削岩機[さくがんき, sakuganki] (n) rock drill; pneumatic drill; jackhammer
防火訓練[ぼうかくんれん, boukakunren] (n) fire drill
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae)

*drill* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill FR: exercice scolaire [m] ; exercice [m]
บิดหล่า[n.] (bitlā) EN: bow drill FR:
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill ; hone one’s skill FR: s'exercer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
ฝูงเครื่องบิน[n. exp.] (fūng khreūa) EN: FR: escadrille [f] ; escadron [m]
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise FR: entraîner ; former
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจาะหลุม[v. exp.] (jǿ lum) EN: drill FR: creuser un trou
การฝึกฝน[n.] (kān feukfon) EN: training ; drill FR:
การฝึกหัด[n.] (kān feukhat) EN: training ; rehearsal ; drill FR: exercice [m]
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuk sø) EN: training ; drill ; practice ; exercise FR: entraînement [m]
การเจาะ[n.] (kān jǿ) EN: drilling FR: pénétration [f]
การขุดเจาะ[n. exp.] (kān khut jǿ) EN: drilling FR: forage [m]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
เครื่องเจาะกรอฟัน[n.] (khreūang jǿ) EN: drill FR: fraise [f]
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore FR:
ขุดเจาะ[v. exp.] (khut jǿ) EN: drill ; sink FR: forer
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down FR: creuser une dent
ลิงแมนดริล[n.] (ling maēndr) EN: mandrill FR: mandrill [m]
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide FR: former ; éduquer
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng ) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed FR:
สว่าน[n.] (sawān) EN: drill ; auger ; gimlet ; wimble FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; chignole [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
สว่านไฟฟ้า[n. exp.] (sawān faifā) EN: electric drill FR: foreuse électrique [f]
สว่านลม[n. exp.] (sawān lom) EN: air drill ; pneumatic drill FR:
สว่านมือ[n. exp.] (sawān meū) EN: hand drill ; drill ; auger ; gimlet ; wimble FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; chignole [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
สว่านมือไฟฟ้า[n. exp.] (sawān meū f) EN: electric drill FR: foreuse électrique [f]
สว่านมือหมุน[n. exp.] (sawān meū m) EN: hand drill FR: chignole [f] ; perceuse à main [f] ; vilebrequin [m]
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill FR: enseigner ; instruire ; éduquer
เวธะ[n.] (wētha) EN: drilling FR:
วินิต[v.] (winit) EN: rain ; drill ; practise ; exercise FR:
วิธีฝึก[n. exp.] (withī feuk) EN: drill ; exercise FR:
นางซิน[n. prop.] (Nāng Sin) EN: Cinderella FR: Cendrillon
ซินเดอเรลลา[n. prop.] (Sindoērellā) EN: Cinderella FR: Cendrillon
ตาตาราง[adj.] (tātārāng) EN: checkered ; squared FR: quadrillé

*drill* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischbohrmaschine {f}bench drill
Bohrlehre {f}boring jig; drilling jig
Brustleier {f}breast drill
Zentrierbohrer {m}center drill
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Drilldüngemaschine {f}combine drill
Reihendüngemaschine {f}combine drill
Kernbohrung {f}core drilling
Baumwolldrillich {m} | Baumwolldrilliche
Diamantbohrer {m}diamond drill
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well
Bohrspindel {f} [techn.]drill spindle
Drillschraube {f} [techn.]drill screw
Bohrschablone {f} [techn.]drilling template
Vorrichtungsbohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine; jig drilling machine
Schlagbohrer {m}percussion drill
Pressluftbohrer {m}pneumatic drill
Radialbohrmaschine {f}radial drill; radial drilling machine
Drehbohrgerät {n}rotary drilling implement
Spiralbohrer {m}twist drill
Spitzbohrer {m}flat drill
Versuchsbohrung {f}trial drilling
Winkelbohrkopf {m} (verstellbar)vectorial drilling head
Bohrerlehre {f}drill gauge
Bohrfutter {n}drill chuck; chuck
Bohrgestänge {n}drill pipe
Bohrprobe {f}drill test
Bohrständer {m}drill stand
Bohrmaschine {f}drilling machine
Bohrschraube {f}drilling screw
Bohrturm {m}drilling derrick
Bohrvorrichtung {f}drilling jig; boring jig
Bohrmeister {m}drillmaster
Furche {f}drill
Quadrille {f}quadrille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *drill*
Back to top