ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-drill-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drill, *drill*,

-drill- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
Couldn't your drill instructor do something?ทำอะไรกับมันได้หรือไม่ เช่นกระทุ้งรวดเร็วขึ้นไม้เท้า
Did they drill holes in it for bowling?เขาเจาะรูไว้ให้ เล่นโบว์ลิ่งไหม
And drill him with hard questions. Throw them at him.แล้วก็ยิงคำถามยากๆกับเค้าเยอะๆ ยิงใส่เป็นชุดเลย
They were buying shovels and drill bits.พวกเขาซื้อพลั่ว และเครื่องมือขุดเจาะ
Get this quinine to the doctors. You know the drill - worst cases first.เอายาควินินพวกนี้ไปให้หมอนะ จ่ายให้พวกอาการหนักก่อน
You stared at him so intensely, as if to drill a hole in his face.ท่านทำรุนแรงเกินไปแล้ว ถ้าจะเจาะก็ต้องมีรู
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราจะทำลายการรับน้ำหนักของกำแพง
The devil marks the walls so you know where to drill the holes.ฉายปิศาจลงกำแพง จะได้เจาะรูได้ตรงจุด
You worry about how you're gonna drill through a six-inch concrete wall with what used to be an eggbeater.นายมาห่วงเรื่องจะทำอย่างไร นายถึงจะเจาะผ่านกำแพงคอนกรีตหนา 6 นิ้วได้ ด้วยเครื่องตีไข่
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราก็จะทำลายการยึดน้ำหนักของกำแพงได้
I mess with him, you drill into him, he gets pissed, and then what, huh?ฉันไปยุ่งกับเขา นายเจาะใส่เขา เดี๋ยวเขาฉุนขึ้นมาทำไงฮึ

-drill- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操典[cāo diǎn, ㄘㄠ ㄉㄧㄢˇ, 操典] drill book
操法[cāo fǎ, ㄘㄠ ㄈㄚˇ, 操法] drill rules
[lóu, ㄌㄡˊ, 耧 / 耬] drill for sowing grain
钻眼[zuān yǎn, ㄗㄨㄢ ㄧㄢˇ, 钻眼 / 鑽眼] drill hole
毛口[máo kǒu, ㄇㄠˊ ㄎㄡˇ, 毛口] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr
钻压[zuān yā, ㄗㄨㄢ ㄧㄚ, 钻压 / 鑽壓] pressure on a drill bit
教头[jiào tóu, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, 教头 / 教頭] sporting coach; military drill master (in Song times)
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit

-drill- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァリエーション・ドリル;ヴァリエーションドリル[, varie-shon . doriru ; varie-shondoriru] (n) variation drill
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P)
ドリルダウン[, dorirudaun] (n) {comp} drill down
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill
体操場[たいそうじょう, taisoujou] (n) gymnasium; drill ground
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill
嚢中の錐[のうちゅうのきり, nouchuunokiri] (exp) (id) cream rises to the top; a drill in a bag (will always poke through)
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate
火鑽り;火切り;燧[ひきり, hikiri] (n) hand drilling (to start a fire); hand drill
緊急浮上訓練[きんきゅうふじょうくんれん, kinkyuufujoukunren] (n) emergency surfacing drill (submarine)
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill
防火訓練[ぼうかくんれん, boukakunren] (n) fire drill

-drill- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill FR: exercice scolaire [m] ; exercice [m]
บิดหล่า[n.] (bitlā) EN: bow drill FR:
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill ; hone one’s skill FR: s'exercer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise FR: entraîner ; former
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจาะหลุม[v. exp.] (jǿ lum) EN: drill FR: creuser un trou
การฝึกฝน[n.] (kān feukfon) EN: training ; drill FR:
การฝึกหัด[n.] (kān feukhat) EN: training ; rehearsal ; drill FR: exercice [m]
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuk sø) EN: training ; drill ; practice ; exercise FR: entraînement [m]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
เครื่องเจาะกรอฟัน[n.] (khreūang jǿ) EN: drill FR: fraise [f]
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore FR:
ขุดเจาะ[v. exp.] (khut jǿ) EN: drill ; sink FR: forer
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down FR: creuser une dent
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide FR: former ; éduquer
สว่าน[n.] (sawān) EN: drill ; auger ; gimlet ; wimble FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; chignole [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
สว่านไฟฟ้า[n. exp.] (sawān faifā) EN: electric drill FR: foreuse électrique [f]
สว่านลม[n. exp.] (sawān lom) EN: air drill ; pneumatic drill FR:
สว่านมือ[n. exp.] (sawān meū) EN: hand drill ; drill ; auger ; gimlet ; wimble FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; chignole [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
สว่านมือไฟฟ้า[n. exp.] (sawān meū f) EN: electric drill FR: foreuse électrique [f]
สว่านมือหมุน[n. exp.] (sawān meū m) EN: hand drill FR: chignole [f] ; perceuse à main [f] ; vilebrequin [m]
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill FR: enseigner ; instruire ; éduquer
วินิต[v.] (winit) EN: rain ; drill ; practise ; exercise FR:
วิธีฝึก[n. exp.] (withī feuk) EN: drill ; exercise FR:

-drill- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischbohrmaschine {f}bench drill
Brustleier {f}breast drill
Zentrierbohrer {m}center drill
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Drilldüngemaschine {f}combine drill
Reihendüngemaschine {f}combine drill
Diamantbohrer {m}diamond drill
Schlagbohrer {m}percussion drill
Pressluftbohrer {m}pneumatic drill
Spiralbohrer {m}twist drill
Spitzbohrer {m}flat drill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -drill-
Back to top