ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dramatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dramatic*, -dramatic-

dramatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dramatic (adj.) ที่เกี่ยวกับละคร See also: ที่มีลักษณะเกี่ยวกับละคร
dramatically (adv.) เป็นอย่างละคร
dramatics (n.) การแสดงละคร See also: การผลิตละคร
dramatics (n.) พฤติกรรมเกินจริง
dramatics (n.) ศิลปการละคร
English-Thai: HOPE Dictionary
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร,พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร
English-Thai: Nontri Dictionary
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร,น่าทึ่ง,เร้าอารมณ์,เร้าใจ,เหมือนละคร
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dramatic ironyการแฝงนัยเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramatic criticismการวิจารณ์ละคร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยี่เก (n.) Thai traditional dramatic performance See also: musical folk drama Syn. นาฏดนตรี
ลิเก (n.) Thai traditional dramatic performance See also: musical folk drama Syn. ยี่เก, นาฏดนตรี
นาฏกรรม (n.) dramatic works Syn. การละคร, การฟ้อนรำ
ต่างๆ นาๆ (adv.) dramatically See also: vividly Syn. ยืดยาว
ยืดยาว (adv.) dramatically See also: vividly Syn. ต่างๆ นาๆ
เป็นคุ้งเป็นแคว (adv.) dramatically See also: vividly Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ
บันเทิงเริงรมย์ (adj.) melodramatic See also: exaggerated, over-sensationalized Syn. บันเทิง
ประโลมโลก (adj.) melodramatic See also: exaggerated, over-sensationalized Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? '
It was less dramatic than that.ไม่น้ำเน่าขนาดนั้นหรอกน่า
Attendance at religious services has risen a dramatic 39% in recent days.ครั้งที่เข้าร่วมบริการ ทางศาสนามี เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 39% ในวันที่ผ่าน
The catalyst for the recent dramatic events -สาเหตุของความปั่นป่วนตอนนี้ ก็คือพ่อของทรูแมน เคิร์ก
The Torch torched. How's that for dramatic irony?คบเพลิงทอร์ชที่มอดไหม้ ฟังดู น่าขำดีนะ
You have a naturally dramatic face, Mr Fisher.คุณมีใบหน้าที่ได้อารมณ์มาก คุณฟิชเชอร์
And now, in a dramatic reversal of illegal immigration thousandsofpeopleare crossing the Rio Grande into Mexico.มีการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายมากขึ้น อเมริกันชนนับพันข้ามแม่น้ำโอริแกรนด์เข้าเม็กซิโก
It was wrong, but stop being dramatic and at least take some of the responsibility.มันผิดก็จริง / แต่ก็เพื่อจะหยุดเรื่องนี้ และสุดท้ายก็ปลดเปลื้องความรับผิดชอบ
Let me ask you, has anything dramatic happened to you recently?ช่วงที่ผ่านมามีอะไรสะเทือนใจ เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่า
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect
A dramatic late-night arrival.การมาเยือนกลางดึกที่น่าตื่นเต้น
That's really more for dramatic purposes than anything else.เผอิญว่าเป็นแค่บทที่ผมได้รับ

dramatic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧增[jù zēng, ㄐㄩˋ ㄗㄥ, 剧增 / 劇增] dramatic increase
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
连续剧[lián xù jù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄩˋ, 连续剧 / 連續劇] serialized drama; dramatic series; show in parts
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ, 玩儿票 / 玩兒票] amateur dramatics
戏剧性[xì jù xìng, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 戏剧性 / 戲劇性] dramatic

dramatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メークドラマ[, me-kudorama] (n) dramatic finish (wasei
劇画[げきが, gekiga] (n) comic strip with dramatic story; (P)
劇詩[げきし, gekishi] (n) dramatic poetry
劇通[げきつう, gekitsuu] (n) dramatic expert
劇道[げきどう, gekidou] (n) drama; dramatic art
大見得[おおみえ, oomie] (n) dramatic pose; grand gesture; grandstanding
抜本改革[ばっぽんかいかく, bapponkaikaku] (n) fundamental reform; dramatic overhaul
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b,vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat
ドラマチック(P);ドラマティック[, doramachikku (P); doramateikku] (adj-na) dramatic; (P)
一中節[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen)
劇的[げきてき, gekiteki] (adj-na,n) dramatic; (P)
演劇的[えんげきてき, engekiteki] (adj-na) dramatic; theatrical

dramatic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script ; role FR: pièce de théâtre [f]
ดรามาติก[X] (drāmātik) EN: dramatic FR:
ลิเก[n.] (likē) EN: Thai traditional dramatic performance ; musical folk drama ; traditional musical drama ; likay FR: drame musical populaire [m]
นาฏ-[pref. (adj.)] (nātta- = nā) EN: dramatic FR:
นาฏกรรม[n.] (nāttakam) EN: drama ; dramatic works FR:
นาฏศิลป์[n.] (nāttasin) EN: theatrical arts ; performing arts ; dancing art ; dance ; dramatic arts ; drama FR:
ตื่นเต้นเร้าใจ[adj.] (teūnten rao) EN: dramatic FR:
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng r) EN: melodramatic FR:
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (penkhungpen) EN: dramatically ; vividly ; interminably FR:
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pentupenta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically ; convincongly FR:
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized FR:
อย่างใหญ่หลวง[adv.] (yāng yailūa) EN: dramatically FR:

dramatic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dramaturgie {f}dramaturgy; dramatic composition
Dramatik {f}dramatic art
Dramaturg {m}dramatic adviser
dramatisch {adv}dramatically
Schauspielkunst {f}dramatic art
melodramatisch {adv}melodramatically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dramatic
Back to top