ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

over-sensationalized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *over-sensationalized*, -over-sensationalized-

over-sensationalized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า over-sensationalized
Back to top