ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

domesticate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *domesticate*, -domesticate-

domesticate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
domesticate (vt.) ทำให้เชื่อง See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ Syn. tame, breed, train
domesticated (adj.) ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา See also: ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ประจำวัน, เกี่ยวกับภาษาพูด Syn. native, natural
English-Thai: HOPE Dictionary
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
English-Thai: Nontri Dictionary
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're confident you can domesticate them?คุณเชื่อมั่นไหมว่า คุณสามารถทำให้พวกมันเชื่อฟังได้
Slice. No, hold on. Don't try to, um, domesticate him.แผ่น อย่า เดี๋ยวก่อน
Those feral pigs in the forest, it doesn't take much to domesticate them.พวกหมูในป่านั่น มันใช้เวลาไม่มาก ที่จะทำให้พวกมันเชื่อง
It can be domesticated, Sarah, don't you see?มันถูกทำให้เชื่องแล้วละ ซาร่า
I'll show them that these creatures can be domesticated even without the surgery.ให้เห็นว่ามันเชื่องได้ แม้จะไม่ต้องผ่าตัด
This looks to be a pretty domesticated house.นี้ดูเหมือนจะเป็นบ้านสวยโดดเด่น
This is incredible. The serum works. You've domesticated them.เหลือเชื่อจริงๆ เซรุ่มใช้ได้ผล คุณทำให้มันเชื่องได้
So you two are undomesticated partners?ถ้างั้นพวกคุณก็เป็นพวกอยู่ก่อนแต่งสินะ
Those critters are domesticated.สัตว์พวกนั้นถูกฝึกให้เชื่อง
In a world where rhinoceroses are domesticated pets, who wins the Second World War?ในโลกที่ rhinoceroses กับสัตว์เลี้ยงในบ้าน ใครคือผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สอง
You've been domesticated!นายเปลี่ยนไปแล้วงั้นเหรอ!
Sorry. I'm a domesticated man.โทษที ผมเป็นคนของชุมชน

domesticate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, 牲畜] domesticated animals; livestock
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 畜产品 / 畜產品] domesticated animal products
[chù, ㄔㄨˋ, 畜] livestock; domesticated animal; domestic animal

domesticate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飼いならす;飼い慣らす;飼い馴らす[かいならす, kainarasu] (v5s,vt) to tame (e.g. animal); to domesticate
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate
家猫[いえねこ;イエネコ, ieneko ; ieneko] (n) domesticated cat
家蚕[かさん, kasan] (n) (See 野蚕) domesticated silkworm
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P)
猪;豬;豕[い, i] (n) (arch) hog (esp. a wild boar, but also including the domesticated pig)
馴らす[ならす, narasu] (v5s,vt) to domesticate; to tame
馴れた[なれた, nareta] (adj-f) domesticated; tame

domesticate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลี้ยงสัตว์[v. exp.] (līeng sat) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classif.: domesticated elephants] FR: [classif. : éléphants domestiques]
เชื่อง[adj.] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle ; tractable ; submissive FR: apprivoisé ; domestiqué ; docile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า domesticate
Back to top