ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

againt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *againt*, -againt-

againt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
againt (vt.) ห้ามปราม See also: เตือน, แนะนำ Syn. deter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า againt
Back to top