ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dishonourable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dishonourable, *dishonourable*,

-dishonourable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clean-limbed, without dishonourable actions on either side.ไม่กระทำการเสียชื่อเสียง ด้านใดด้านหนึ่ง

-dishonourable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge

-dishonourable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dishonourable-
Back to top