ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dimension-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dimension, *dimension*,

-dimension- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A dimension of pure chaos, pure evil.มิติแห่งหายนะ ความชั่วล้วน ๆ
Basically, we're folding space in a higher dimension to create an instantaneous link between two distant points.Right. WeII, I don't know how a ceII phone works. I just know how to use it.
He does this thing where he pretends he's in an alternate dimension that occupies the same physical space we're in, but he can't perceive us.ทำเสมือนอยู่อีกมิตินึง ที่มีห้วงอากาศและกาลเวลา เดียวกับเรา แต่เขามองไม่เห็นเรา
Them fuckers is a whole new dimension of trash.ไอ้พวกบ้านี่มัน เป็นมิติใหม่ของขยะจริงๆ
But if we had access to higher dimensions we could move our pants around our bodies through the fourth dimension and our days of dropping trousers would be over.แต่ถ้าเราเข้าถึงมิติที่สูงกว่า เราอาจถอดกางเกงออก ได้รอบทิศทางผ่างทางมิติที่สี่
But it's not just a hat it's also a portal to another dimension in time.แต่ไม่ใช่แค่หมวก.. มันมีทั้งประตูมิติไปหาคนอื่น
Walter was able to open a wormhole into another dimension that essentially shredded all the laws of science.วอลเตอร์สามารถเปิดรูหนอน ไปยังอีกมิตินึงได้ ซึ่งนั้นเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ทุกๆด้านโดยสิ้นเชิง
We landed in some dimension where you're Jensen Ackles, and I'm something called a "Jared Padalecki."นายคือเจนเซ่น แอคเคิ้ลส์ และฉันชื่อ "จาเร็ด พาเดเลคกี้" อะไรสักอย่าง
The heaven is earth, the dimension is flippedสวรรค์กับพื้นดิน มันก็เเค่มิตินึงที่พลิกไปหากันได้
What if time, like space, has more than one dimension -- a hidden dimension that we can't see?เกิดอะไรขึ้นถ้าเวลาเช่นพื้นที่มี มากกว่าหนึ่งมิติ มิติที่ซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็น?
Now, if you have an extra time dimension, you might visualize the time dimension perpendicular to the guitar neck, in this direction.ตอนนี้ถ้าคุณมีมิติเวลาพิเศษ คุณอาจเห็นภาพมิติเวลา ตั้งฉากกับลำคอกีตาร์
Steve suspects they do have addresses, but those addresses are spread out across an extra dimension of time that we can't detect.สตีฟสงสัยว่าพวกเขาจะมีที่อยู่ แต่ที่อยู่เหล่านี้จะกระจายออกไป ข้ามมิติพิเศษของเวลา

-dimension- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
量纲[liàng gāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄤ, 量纲 / 量綱] dimension (unit)

-dimension- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイメンション[, daimenshon] (n) dimension
ディメンション[, deimenshon] (n) dimension
ディメンションメンバ[, deimenshonmenba] (n) {comp} dimension member
ディメンションメンバプロパティ[, deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property
ディメンションレベル[, deimenshonreberu] (n) {comp} dimension level
Japanese-English: COMDICT Dictionary
次元[じげん, jigen] dimension

-dimension- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ขนาดมาตรฐาน[n. exp.] (khanāt mātt) EN: FR: dimension standard [f]
มิติ[n.] (miti) EN: dimension ; perspective FR: dimension [f] ; perspective [f]
มิติด้านนวัตกรรม[n. exp.] (miti dān na) EN: innovative dimension FR:
มิติของปริภูมิเวกเตอร์[n. exp.] (miti khøng ) EN: dimension of vector space FR: dimension d'un espace vectoriel [f]
มิติที่สี่ = มิติที่ 4[n. exp.] (miti thī sī) EN: fouth dimension FR: quatrième dimension [f]
เนื้อที่[n.] (neūathī) EN: area ; space ; zone ; room ; dimension FR: surface [f] ; espace [m] ; superficie [f]
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:

-dimension- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauabmessung {f}building dimension
Kontrollmaß {n}control dimension
Nennmaß {n}nominal dimension
Sollmaß {n}nominal dimension
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument
Rohbaumaß {n}shell dimension

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dimension-
Back to top