ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desperately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desperately*, -desperately-

desperately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desperately (adv.) อย่างเต็มที่ Syn. extreme, franticly
desperately (adv.) อย่างสิ้นหวัง See also: อย่างหมดหวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้อท่า (adv.) desperately See also: hopelessly Syn. สิ้นท่า, สิ้นแต้ม
หมดท่า (adv.) desperately See also: hopelessly Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม
หมดรูป (adv.) desperately See also: hopelessly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has tried desperately to reach meเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะติดต่อกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see. I suppose you've had a look at the pro, and he's desperately handsome, and you've conceived a schoolgirl crush on him.ไปเหล่ครูสอนหนุ่มรูปหล่อ...
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน
But he desperately resisted the notion that his mother... might have been anything other than an ape.แต่เขาไม่ยอมหมดความคิดที่ว่าแม่ของเขา ... อาจจะได้รับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ลิง
I wish for Princess Jasmine to fall desperately in love with me.ข้าต้องการให้เจ้าหญิง จัสมิน หลงรักข้า
The company are desperately trying to find you.บริษัทหมดหนทางที่จะหาคุณ
She desperately wants her lover to come back to life.เธออยากให้คนรักของเธอกลับมาฟื้นคืนชีพมากๆเลย
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย
Please forgive me but I desperately need your guidance.ขอร้อง ให้อภัยฉัน แต่ฉันหมดหวัง / ฉันต้องการคำแนะนำจากท่าน
Please forgive me, but I desperately need your guidance.ได้โปรดให้อภัยฉัน,/แต่ฉันหมดหวังและต้องการคำแนะนำจากท่าน
I was desperately in need of a win, more than you are now.ฉันต้องการที่จะชนะอย่างมาก มากกว่าที่เธอต้องการตอนนี้
Do you have any idea how desperately they miss youรู้ไหมว่าพวกเขาคิดถึงเธอมากขนาดไหน
This is the canal that the fishing industry desperately tried to build to get to the receding shoreline.นี่คือคลองที่อุตสาหกรรมประมง ได้พยายามสร้างขึ้นอย่างสิ้นหวัง เพื่อไปให้ถึงชายฝั่งที่กำลังถอยห่างออกไป

desperately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
绵惙[mián chuò, ㄇㄧㄢˊ ㄔㄨㄛˋ, 绵惙 / 綿惙] desperately ill; terminal illness

desperately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
死守[ししゅ, shishu] (n,vs) defending to the last; defending desperately
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
咽から手が出る;のどから手が出る[のどからてがでる, nodokarategaderu] (exp,v1) to want something desperately; to want something (so badly one can taste it)
必死に[ひっしに, hisshini] (adv) frantically; desperately; for one's life; (P)
必死になって[ひっしになって, hisshininatte] (exp) desperately; for one's dear life; (P)
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong

desperately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้อท่า[X] (bø thā) EN: desperately FR:
หมดรูป[adv.] (motrūp) EN: desperately ; hopelessly FR:
หมดท่า[adv.] (motthā) EN: desperately ; hopelessly FR:
ทิ้งไพ่ตาย[X] (thingphai t) EN: desperately FR:
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately FR:
อย่างสุดชีวิต[X] (yāng sut ch) EN: desperately FR:

desperately ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todunglücklich {adj} [ugs.]desperately unhappy; extremely unhappy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desperately
Back to top