ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*deride*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deride, -deride-

*deride* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deride (vt.) หัวเราะเยาะ See also: ดูถูก, เยาะเย้ย Syn. jeer, mock, ridicule
English-Thai: HOPE Dictionary
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They declined my offer to do their hair in cornrows And all my artistic decisions have been derided as too costlyพวกเขาไม่ยอมถักผม และไม่ยอมฟังความเห็นของฉัน
You dare deride your next king?เจ้ากล้าดูถูกพระราชาคนต่อไปของเจ้าหรือ?
♪ now laughing friends derideฟังเสียงหัวเราะเย้ยหยันของเพื่อน

*deride* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise)
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of

*deride* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
หย่อนอารมณ์[v.] (yǿn ārom) EN: FR: se relaxer ; se dérider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *deride*
Back to top