ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deride-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deride, *deride*,

-deride- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You dare deride your next king?เจ้ากล้าดูถูกพระราชาคนต่อไปของเจ้าหรือ?
♪ now laughing friends derideฟังเสียงหัวเราะเย้ยหยันของเพื่อน

-deride- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise)

-deride- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deride-
Back to top