ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deploy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deploy*, -deploy-

deploy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deploy (vt.) เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร) See also: เข้าแถวเรียงหน้ากระดาน Syn. array, mobilize
deployment (n.) การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร) See also: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน Syn. stretching, spread
English-Thai: HOPE Dictionary
deploy(ดิพลอย') {deployed,deploying,deploys} v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน,จัดให้เหมาะสม,เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจายแถว (v.) deploy See also: variate the row Syn. แปรแถว, จัดแถว
แปรขบวน (v.) deploy See also: variate the row Syn. แปรแถว, จัดแถว, กระจายแถว
แปรแถว (v.) deploy See also: variate the row Syn. จัดแถว, กระจายแถว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Starck, deploy the umbilicus. Smitty, fire up the boards in the war room.สตาร์คต่อท่อเชื่อมยาน สมิธตี้ ตั้งแผนบังคับในห้องยุทธการ
If I depress this button here, it would deploy a weapon far more deadly than yours.ถ้ากดปุ่ม มันจะปล่อยอาวุธร้ายแรงออกไป
Take us to 10,000 feet and deploy countermeasures.พาเราไปที่ 10,000 ฟุต แล้วปรับขบวนเพื่อการตอบโต้
Sergeant Major Fury, message the armored unit and immediately deploy the tank groups within the city.จ่าสิบเอกฟูรี่ ส่งข้อความไปหากองทัพ บอกว่าให้นำรถถังมาที่นี่เดี๋ยวนี้
To do that, we need to know how they would deploy something that big.จะทำอย่างนั้นได้ เราต้องรู้ว่า พวกมันทำเรื่องใหญ่อย่างนี้ได้ยังไง
If we are to strike Jolbon, we must swiftly deploy as well.ถ้าเราโจมตีโชบุล, เราต้องเตรียมการอย่างรวดเร็ว
You have 10 minutes to procure and deploy bio and chemical weapons.** ตุณมีเวลา 10นาทีในการปฎิบัติการ ** และปล่อยอาวุธเคมีชีวะภาพ
When the soil is less than generous and water becomes scarce, we are able to deploy prodigious efforts to extract from the land enough to live on.เมื่อดินเริ่มเสื่อมโทรม และน้ำเริ่มแห้งผาก พวกเราก็ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเค้นน้ำออกจากดิน
I mean, we can't deploy military personnel in a law enforcement capacity.ผมหมายถึง,เราไม่สามารถใช้ กำลังทหาร ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักกฎหมายได้
That's how they're gonna deploy the bioweapon.น่าจะเป็นวิธีที่พวกนั้นจะยิงอาวุธชีวภาพพวกนั้น
When the going gets rough, you can always deploy The Morgan.เมื่อเจอกับคนพาล นายสามารถเอาThe Morganมาปรับใช้ได้
I've decided to support Troy. They deploy thingsin football, right?เขาใช้คำว่า Deploy (เคลื่อนพลเข้าพร้อมสู้) กับกีฬาฟุตบอลใช่ไหม?

deploy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑兵[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑兵] troops deployed to mislead the enemy

deploy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
展開[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P)
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers
散開[さんかい, sankai] (n,vs) deployment; spreading out; dispersing; dispersal
派遣[はけん, haken] (n,vs) dispatch; despatch; deployment; (P)
疎開[そかい, sokai] (n,vs) dispersal; evacuation; deployment; (P)
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting
耕地整理[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land
軍事配備[ぐんじはいび, gunjihaibi] (n) military deployment
配備[はいび, haibi] (n,vs) deploy; deployment; (P)
配備開始[はいびかいし, haibikaishi] (exp) start of deployment
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P)
陣を立て直す;陣を立てなおす[じんをたてなおす, jinwotatenaosu] (exp,v5s) to redeploy troops

deploy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจายแถว[v. exp.] (krajāi thaē) EN: spread ranks ; deploy FR:
กรีธา[v.] (krīthā) EN: march ; move ; maneuver ; deploy ; advance FR:
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; deploy ; implement FR: utiliser ; adopter
แปรขบวน[v.] (praēkhabūan) EN: deploy ; march in formation FR: évoluer ; se déployer
ส่งตำรวจ[v. exp.] (song tamrūa) EN: deploy police FR: envoyer la police
ส่งทหาร[v. exp.] (song thahān) EN: deploy soldiers FR: envoyer l'armée
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix ; deploy FR: installer ; implanter ; monter ; équiper ; poser ; déployer
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางใบเรือ[v. exp.] (kāng bai re) EN: set sail FR: déployer les voiles (d'un bateau) ; mettre un navire à la voile
กางออก[v. exp.] (kāng øk) EN: FR: s'ouvrir ; se déployer
กางแผนที่[v. exp.] (kāng phaēnt) EN: unfold a map FR: dérouler une carte ; déployer une carte
กางปีก[v. exp.] (kāng pīk) EN: spread the wings ; expand the wings FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
กางปีก[adj.] (kāng pīk) EN: FR: ailes déployées
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnt) EN: unfold a map ; spread out a map FR: dérouler une carte ; déployer une carte
แพน[v.] (phaēn) EN: spread ; pan ; expand FR: déployer
สยาย[v.] (sayāi) EN: undo ; let down ; spread out FR: déployer
สยายปีก[v. exp.] (sayāi pīk) EN: spread its wings FR: déployer les ailes ; se déployer
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink FR: étendre ; déployer
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée

deploy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmarschgebiet {n}deployment zone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deploy
Back to top