ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demob

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demob*, -demob-

demob ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demob (vt.) ปลดประจำการ See also: ปลด, ถอนกำลังทหาร Syn. demobilize
demobilise (vi.) ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม Syn. disband, disperse, send home Ops. arm, activate, mobilize
demobilise (vt.) ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม Syn. demob
demobilization (n.) การปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม See also: การถอนกำลังทหาร Syn. disbandment, dispersion
demobilize (vi.) ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม Syn. disband, disperse Ops. arm, activate, mobilize
demobilize (vt.) ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม Syn. demob
English-Thai: HOPE Dictionary
demob(ดิมอบ') n. ดูdemobilization
demobilise(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
demobilize(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
English-Thai: Nontri Dictionary
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demobilizationการเลิกระดมพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before the French demobilised him, he had 36 kill missions.ก่อนที่ฝรั่งเศสปลดประจำการเขามี 36 ภารกิจฆ่า

demob ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
復員[ふくいん, fukuin] (n,vs) demobilization; demobilisation; repatriation; (P)

demob ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลดปล่อยทหาร[v. exp.] (plotplǿi th) EN: demobilize FR:
ปลดประจำการ[v. exp.] (plot prajam) EN: discharge from active duty ; discharge from active service ; demobilize FR:

demob ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demobilisierung {f} | Demobilisierungen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demob
Back to top